Op donderdag 10 februari hebben we in de commissie economie bestuur gesproken over een door B&W voorgestelde referendumverordening. De VVD fractie is geen voorstander van een referendum en de ervaringen in de wereld van afgelopen jaar hebben deze mening verder versterkt. Wel hebben wij als VVD bij de coalitie onderhandeling ingestemd met een correctief referendum omdat dit een uitdrukkelijke wens was van D66.

Gelukkig heeft de uitwerking van het voorstel enige tijd op zich laten wachten en heeft ook D66 gezien wat de risico’s van een referendum zijn. Dit blijkt duidelijk uit hetgeen nu voor besluitvorming voorligt voor de raad van 8 maart.

Belangrijkste elementen uit het voorstel zijn de volgende;

Een voorstel voor een correctief raadgevend referendum. Uitgangspunt in dit voorstel is en blijft dat het college in lijn met de VVD fractie hecht aan de representatieve democratie, waarbij de raad zijn kaderstellende en controlerende taak heeft. Alleen in die gevallen dat het een onderwerp betreft dat voor alle inwoners van Hilversum grote gevolgen kan hebben, moet een correctie mogelijk zijn.

Belangrijk hierbij is dan wel dat het gaat om heldere criteria en een keuze voor onderwerpen. Uitgangspunt is ook dat het een niet-bindend referendum is.

In het voorstel willen wij, gezien de hoge kosten van het correctief referendum (Euro 200.000,00), een hogere drempel voor een inleidend verzoek van 5% (raadsvoorstel 2,5%) van de kiesgerechtigden (nu 3250).  Voor het definitieve verzoek willen we dat 10% (raadsvoorstel 5%) van de kiesgerechtigden het initiatief ondersteund. Hier gaat het nu om 6.500 kiesgerechtigden. Deze verhoging van de drempel is een van belang om daadwerkelijk de intrinsieke motivatie van de inwoners te peilen om de kans op een rechtsgeldige uitslag te vergroten.

Ten aanzien van de uiteindelijke uitslag is deze geldig als 25% van de kiesgerechtigden tegen stemt of er een meerderheid voor is. In deze uitgangspunten kan de VVD zich wel vinden want het gaat om een correctief advies en daar hoort een duidelijke ondergrens te zijn met betrekking tot “nee-stemmers”.

Het college houdt verder vast aan initiatieven aan de voorkant van de besluitvorming die draagvlak en inspraak bevorderen.  Hier worden ook nieuwe instrumenten genoemd zoals een buurtpeiling. Hier is de VVD van mening dat ook op dit punt goede afspraken gemaakt moeten worden hoe hier mee om te gaan en welk onderwerp hiervoor in aanmerking komen.

In de huidige tijd van zwevende meerderheden en internet technologie gaat de zoektocht verder naar mogelijkheden om de burgers beter te betrekken bij hun leefomgeving. Basis voor de VVD blijft de representatieve democratie  en wij zullen de verbinding met onze eigen inwoners verder verbeteren en versterken. Hierbij dient men zich wel te realiseren dat meepraten niet betekent dat je daarmee altijd je zin krijgt.

Frits Vogel

Fractievoorzitter VVD