In maart 2016 werd een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een McDonalds  met McDrive aan de Vreelandseweg 42-46. Een verpauperende locatie met een al jaren leegstaand kantoor. Met de ingestorte kantorenmarkt was het geen geschikte kantoorlocatie meer en de kans op toekomstig kantoorgebruik was praktisch nihil.

Omdat de aanvraag strijdig was met het bestemmingsplan, ging de politieke afweging om hieraan mee te werken primair over de ruimtelijke ordeningskaders.  Maar daarnaast is de economische impuls en de nieuwe werkgelegenheid voor zo’n honderd mensen (inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) volgens de VVD een hele mooie bijkomstigheid; het initiatief sluit goed aan op het collegeprogramma dat de leegstand wil bestrijden, de ondernemende kwaliteiten van Hilversum wil versterken en de vestiging van bedrijven proactief wil bevorderen.
Samen met de nieuwe Praxis en Kwantum op het Havenkwartier komen er zo honderden nieuwe banen bij!

De afweging van goede ruimtelijke ordening blijft echter voorwaarde. Er moest dus ruimtelijk getoetst worden of aan zo’n horecabestemming op deze locatie meegewerkt kan worden. Het gaat het dan om aspecten als o.a. verkeer en milieu.

Bij de eerste behandeling in de raad medio 2016 om het plan vrij te geven voor zienswijzen, heeft een aantal partijen zorgen geuit over met name verkeer en zwerfvuil. De VVD was toen het meest concreet en ik kwam met een amendement over de hoogte van de reclamemast en met een motie over de verwachte verkeersdruk en het verhalen van de kosten van de maatregelen hiervoor. Beide zijn unaniem aangenomen. Op GroenLinks na ging de hele raad vervolgens akkoord met een ‘concept verklaring van geen bedenkingen’, hetgeen betekent dat de raad toen zelf verder geen redenen zag om niet mee te werken aan het plan.

Vervolgens is de reclamemast verlaagd tot 12 meter, zijn er extra verkeersstudies uitgevoerd, zijn er extra verkeersveiligheidsmaatregelen afgesproken die door de aanvrager worden bekostigd en is er door VVD Wethouder Floris Voorink een convenant met McDonalds gesloten over het schoon houden van de ruime omgeving van het nieuwe restaurant.

Het is begrijpelijk dat buurtbewoners kritisch zijn op ontwikkelingen in hun omgeving en in de procedure met zienswijzen komen. Dat geeft het college en vervolgens de raad de input om nog eens extra te bezien of alle afwegingen goed en zorgvuldig zijn gemaakt.

Maar de mate waarin een buurt protesteert en actie voert mag wat de VVD betreft echter nooit zelf het beslissingscriterium worden. VVD Wethouder Floris Voorink zei terecht dat één zienswijze net zo serieus moet worden behandeld als wanneer het er ruim tweehonderd zijn.

Op 8 maart jl. moest de raad op basis van de ingediende zienswijzen, de beantwoording hiervan en diverse specialistenrapporten een definitieve beslissing nemen. De gemeente behoort  op basis van goede inhoudelijke argumenten de belangen afwegen. Deze afweging moet immers ook een eventuele toets door de Raad van State kunnen doorstaan.

Helaas zijn er partijen die deze rol minder strikt interpreteren. Sommige begonnen zelfs over het gevaar van obesitas bij kinderen, terwijl ze vorig jaar doodleuk akkoord gingen met een snackkar bij de ingang van scholen!

In tegenstelling tot een aantal andere partijen nam de VVD onafhankelijke specialistenrapporten wèl serieus en trok ze het al jaren door de gemeente gehanteerd verkeersmodel níet ineens in twijfel.

Fractiegenoot Haitske van de Linde schreef al terecht dat luisteren naar de burger voor de VVD betekent zorgvuldig alle naar voren gebrachte argumenten en belangen afwegen en niet: automatisch slappe knieën krijgen bij insprekers of een volle raadstribune.

Uiteindelijk stemden alle collegepartijen behalve de SP vóór en ging gelukkig ook oppositiepartij CU mee, nadat een motie van hen was aangenomen voor een breder onderzoek dan alleen voor deze casus naar de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer op de rotonde Vreelandseweg-Diependaalselaan.

Joost van Gilse