Eerder in maart werd op verzoek van de VVD in een beeldvormende sessie de ketenaanpak met betrekking tot jeugdoverlast inzichtelijk gemaakt. Aanleiding daartoe, met de zomer voor de deur, vormde de behoeft om niet alleen te reageren op jeugdoverlast maar om op tijd aan de voorkant van de problematiek te komen. Maar dat niet alleen, de VVD vroeg de burgemeester in maart nadrukkelijk om een plan van aanpak om overlast te voorkomen.

Op 1 juni lichtte burgemeester Broertjes in de raadscommissie Economie en Bestuur dit plan van aanpak met maatregelen toe. Uitgangspunt van de maatregelen is dat reeds in een zo vroeg mogelijk stadium iets aan de overlast wordt gedaan. Dat vertaalt zich vooralsnog in meer capaciteit voor toezicht, handhaving, verbinding en kennisdeling. Door middel van ‘lokale persoonsgebonden aanpak’ komen verschillende persoonsgerichte interventies beschikbaar. Ook is er ruimte voor positieve interventies zoals stageplaatsen en sporten. Maar gaat het mis dan zal niet geschroomd worden om een huisbezoek te brengen, in gesprek te gaan met de ouders, bekeuringen, locatie-, groeps- en samenscholingsverboden uit te delen, aldus de Burgemeester.

Om met de positieve interventies te beginnen. De VVD is hier altijd helder over geweest. Het kan niet zo zijn dat jochies die rottigheid uithalen en daar anderen overlast door bezorgen beloond worden met sportwedstrijden of stageplaatsen. Geen privileges voor raddraaiers. Positieve interventies dienen beperkt te blijven tot de broertjes of zusjes ter voorkoming dat zij hun grote broer of zus op termijn volgen in hun asociale gedrag.

En hier wringt hem vooralsnog de schoen. De ketenaanpak jeugd omvat zowel jeugd als openbare orde en veiligheid, dossiers die bij verschillende portefeuillehouders in het college zijn belegd. Op verzoek van de VVD worden deze portefeuilles nu meer in samenhang met elkaar gebracht. Dat is nodig om aan de voorkant van de problematiek te komen en een wig te steken in de aanwas van overlast gevende jeugd. Anders blijft het dweilen met de kraan open. “Maar”, zo erkende de burgemeester “het zal nog enige tijd vergen voordat deze integrale aanpak zijn vruchten afwerpt”.

Deze week ging het in Hilversum Oost mis. Een aantal auto’s werd door de jeugd op de kant gezet, waaronder een invalidewagentje. De jongeren maakten video opnames die hun weg vonden op de sociale media. Kennelijk een trend omdat ook in andere steden vergelijkbare incidenten plaats vonden. Tijdens de commissievergadering werd hier bij stil gestaan en gaf de politie een toelichting op de opsporing van de jongeren. Daaruit bleek het weer eens niet eenvoudig om aan de hand van het strafrecht de jongeren op te pakken en veroordeeld te krijgen. De VVD juicht het daarom toe dat er ook zonder strafrechtelijke sluitende zaak het initiatief is genomen om huisgesprekken met de veronderstelde ‘autovernielers’ te voeren. Anders dan verleden jaar was door de inzet van jeugdboa’s, ook een VVD initiatief, snel duidelijk waar die bezoeken afgelegd dienden te worden. Mocht het strafrecht te bewerkelijk blijken dan kan de burgemeester rekenen op de steun van de VVD wanneer hij zelfstandig besluit om bestuurlijke maatregelen te nemen. Daarbij valt te denken aan groepsverboden, een boete onder dwangsom of een meldplicht. Krachtige interventies die, zonder tussenkomst van justitie, direct door de burgemeester opgelegd kunnen worden. Die lik op stuk aanpak moet duidelijk maken dat niet een aantal jeugdige raddraaiers maar de gemeente Hilversum en haar inwoners de baas zijn op straat.

Ruud Verkuijlen
Raadslid VVD Hilversum