Na een lange periode van treiteren en overlast door een groep van twintig jongeren was de maat vol voor Gyllion Emanuels, de Surinaamse eigenaresse van eethuis ’t Perronnetje aan de Kleine Drift. Gefrustreerd deelde ze een paar opvoedkundige tikken uit aan haar kwelgeesten. Die waren op dat moment met zijn drieën zo flink om dit te filmen met hun mobieltje terwijl ze haar uitmaakten voor “zwarte aap” met de toevoeging “klim in een boom”. Hoewel je het recht natuurlijk niet in eigen hand moet nemen, hadden vermoedelijk veel Hilversummers op dat moment graag naast haar gestaan om samen met Emanuels de stok in eigen hand te nemen.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat dit incident zeker niet op zich staat en ondernemers en bewoners aan de Kleine Drift de laatste twee jaar zuchten onder de straatterreur van twintig jongeren. Twintig blanke en Marokkaanse jongens overigens, om het stigma dat het wel weer uitsluitend over de Marokkaanse jeugd zal gaan maar meteen weg te nemen. Deze groep was zo flink om meerdere – met name alleenstaande vrouwelijke – ondernemers met een andere landsachtergrond aan de Kleine Drift aanhoudend te intimideren.

Bij de Thaïse massagesalon aan de Kleine Drift werd een steen door het raam gegooid waarna de dader de eigenaresse door de gebroken ruit spottend aan bleef kijken. Ze deed aangifte maar had niet gezien wie de steen had gegooid. Daarom liet de politie volgens haar de zaak rusten, het zou immers toch niet tot vervolging leiden. Maar ook bij Emanuels werd eerder een steen door de ruit gegooid. Kort daarop werd voor de deur van ’t Perronnetje een met poep besmeurde Surinaamse vlag verbrand. Ook Emanuels deed aangifte, maar ook nu was er kennelijk geen zicht op de daders en daarmee was de zaak af. Dit beeld van stelselmatige discriminatie en straatterreur vormde kennelijk geen aanleiding voor de wijkagent of de buurtcoördinator om intensief contact met de ondernemers en bewoners aan de Kleine Drift te onderhouden. Ze werden er zelden gezien.

Dat het vertrouwen in de gemeente en de politie aan de Kleine Drift tot het nulpunt is gedaald is goed voorstelbaar. De aanpak lijkt hoofdzakelijk incident gedreven zonder dat die incidenten in samenhang werden gebracht om de problematiek op urgentie te kunnen schatten. Het had nooit mogen gebeuren dat de burgemeester, die kort na het incident Emanuels in haar eethuis bezocht, niet op voorhand op de hoogte was van het incident met de verbrande Surinaamse vlag. Dat roept terecht vraagtekens op over het functioneren van de politie en de gemeente rond de problematiek op de Kleine Drift.

Vlak voor het zomerreces stelde de VVD de vraag aan het college waarom veiligheid geen integraal onderdeel uitmaakte van het programma Buurten. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde voor het gevoel van welzijn in een wijk. De problematiek op de Kleine Drift maakt deze omissie nog eens pijnlijk duidelijk.

Toch is er niet direct reden om de hele aanpak van de jeugdproblematiek die eerder zo effectief bleek, ter discussie te stellen. De jeugdboa’s die op voorstel van de VVD zullen worden uitgebreid hadden zicht op de jongerengroep aan de Kleine Drift, waardoor de namen van de drie discriminerende belagers van Emanuels al bekend waren. En precies hier wringt hem de schoen. Welke interventies zijn er deze zomer ingezet om de groep aan te pakken? De opmerking dat een te harde aanpak van de groep het voor de ondernemers op de Kleine Drift onmogelijk maakt om hun zaak voort te zetten is de wereld op zijn kop. Ook het feit dat de bewoners aan de Kleine Drift uit angst voor de jongeren niet deel durven te nemen aan een whatsappgroep zijn ontwikkelingen die de VVD niet zal accepteren.

En die mening zijn meerdere Hilversummers toegedaan. Tijdens het gesprek dat ik met Gyllion Emanuels in haar zaak voerde, stopten meerdere Hilversummers uit verschillende wijken om haar spontaan en vaak vergezeld van bloemen, steun te betuigen. “Gyllion je bent een held” en “dat tuig moet veel harder aangepakt worden”, viel regelmatig te horen. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de VVD bij de burgemeester aangedrongen op een persoonlijk gesprek op het raadhuis met Emanuels.
Dat gesprek vindt aanstaande maandagmiddag plaats en zal cruciaal zijn voor het herstel van het vertrouwen van Emanuels in de gemeente en politie. De VVD ziet dat gesprek met vertrouwen tegemoet. mits daar ook passende maatregelen aan verbonden worden.

De VVD zal kritische vragen stellen aan het college met het doel om de leefbaarheid op de Kleine Drift zo snel mogelijk te herstellen en een waterbedeffect te voorkomen. De ondernemers en bewoners aan de Kleine Drift kunnen daarbij rekenen op steun en inzet van de VVD.

Ruud Verkuijlen