De VVD zet sterk in op toezicht en handhaving in de wijken. Zo is in het coalitieakkoord opgenomen dat er extra bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in de wijken worden aangesteld. De inzet van die BOA’s moet de wijken schoon heel en veilig helpen houden. Daarbij is het de bedoeling dat de BOA’s de wijkagenten aanvullen en geen taken overnemen. Dat doet de vraag rijzen of het aantal wijkagenten in Hilversum op orde is conform de landelijke norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners.

Wanneer de app “politie” wordt gedownload valt daarop te zien hoeveel wijkagenten er in uw gemeente actief zijn. Uitgaande van ruim 85.000 inwoner zouden dat er 17 in Hilversum moeten zijn, de app vermeldt er op dit moment slechts 12. Voor de VVD reden om een, samen met de SP, in januari 2015 ingediende motie ‘Wijkagent als spil in de wijk’ in herinnering te brengen. Die motie droeg het college op in de evaluatie van het integraal veiligheidsplan aan te laten geven of de doelstelling van gemiddeld 1 wijkagent per 5000 inwoners was gerealiseerd en of deze wijkagenten 80% van hun tijd besteden aan buurt en wijkwerk. Dat is niet alleen nodig om veel voorkomende criminaliteit aan te pakken maar ook om informatie uit de wijken op te halen over mogelijke ondermijning en radicalisering. In 2018, ruim drie jaar later, werd in die evaluatie ruiterlijk erkend dat het niet gelukt is om het aantal wijkagenten substantieel te verhogen. “Op dit moment zijn er 12 wijkagenten, 2 jeugdagenten en 4 operationeel experts wijk”. In hoeverre die 12 wijkagenten voldoen aan het uitgangspunt dat zij 80% van hun tijd aan buurt en wijkwerk besteden blijft in de evaluatie onvermeld. Daarmee is aan de motie deels uitvoering gegeven.

Voor de VVD is dit aanleiding het college op te dragen om te bewerkstelligen dat het aantal wordt vergehoogd naar 17 wijkagenten die 80% van hun tijd besteden aan buurt en wijkwerk. De VVD ziet daar mogelijkheden toe omdat recent door het kabinet landelijk extra wijkagenten zijn toegezegd. Met de wijkagenten conform de norm op sterkte, aangevuld met BOA’s met brede bevoegdheid, kan in de Hilversumse wijken daadwerkelijk in houd gegeven worden aan ‘schoon, heel en veilig’.

Ruud Verkuijlen
Fractie VVD Hilversum