Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen, bij voorkeur bij een gewone werkgever. Hiermee kwam er een regeling voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van meerdere regelingen. Dit zou het werkgevers makkelijker moeten maken om mensen met een uitkering in dienst te nemen. Op 5 september jl. heeft het sociaal- en cultureel planbureau (SCP) het rapport ‘Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet’ gepubliceerd: een langlopende evaluatie naar de werking van de Participatiewet.

Het SCP concludeert in haar rapport dat de overgang van de Wsw (wet sociale werkvoorziening) naar de Participatiewet in de eerste jaren, in tegenstelling van wat de bedoeling van de wet is, juist leidde tot minder kans op een baan voor de doelgroep dan voorheen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken erkent dat het creëren van plekken voor beschut werk te langzaam op gang is gekomen. Haar voorgangster had hier ook al maatregelen voor genomen, door gemeenten te verplichten om arbeidsgehandicapten te begeleiden naar beschut werk. Volgens de staatssecretaris waren er eind 2016 in heel Nederland slechts 313 mensen aan het werk op een beschutte werkplek. In maart 2018 zou het aantal beschutte werkplekken landelijk zijn gestegen tot 1465.

Nu het aantal mensen die landelijk begeleid worden naar beschut werk zo laag ligt maakt de Hilversumse VVD zich zorgen over de kansen op een baan voor Hilversummers met een arbeidsbeperking of die om andere redenen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarom heeft de VVD het college vragen gesteld en verzocht alles te doen om mensen uit een uitkering te begeleiden naar werk. Het coalitieakkoord heet niets voor niets ‘Samen aan de slag’.

De Hilversumse VVD vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in onze samenleving. Aan de slag gaan moet lonen, waarbij ‘werken moet lonen’ niet alleen gaat over geld verdienen. Werk is zoveel meer. Het gaat ook om meedoen in onze maatschappij, om kennis op te doen, sociale contacten op de werkvloer en waardering ontvangen. Nu het economisch tij meezit en er steeds meer geluiden te horen zijn over tekorten op de arbeidsmarkt moet het toch mogelijk zijn om mensen die iets meer begeleiding nodig hebben ook aan een baan te helpen.

Diana van Daalen

Raadslid VVD Hilversum