Als VVD vinden wij het belangrijk dat iedereen aan de slag gaat en meedoet in onze samenleving. In het coalitieakkoord van onze gemeente staat dat werk moet lonen. Dit onderschrijf ik volledig. Maar werk gaat niet alleen over geld verdienen. Werk is zoveel meer. Dit gaat ook over meedoen in onze maatschappij, sociale contacten op de werkvloer, bijblijven binnen je vakgebied en waardering ontvangen.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Artikel 9 van de Participatiewet beschrijft dat ontvangers van een uitkering verplicht zijn gebruik te maken van elke vorm van sociale activering gericht op arbeidsinschakeling. De Participatiewet beschrijft tevens dat ontvangers van een uitkering verplicht zijn naar vermogen mee te werken aan maatschappelijk nuttige werkzaamheden.

De taak van de gemeente is dus niet alleen het uitbetalen van een Bijstandsuitkering, maar ook het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt of alternatieve vormen van (vrijwilligers)werk.

Persoonlijk vond ik het schokkend om te lezen dat circa 44% van de werkzoekende jongeren tot 27 jaar in Hilversum geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Zonder startkwalificatie is de kans op een baan heel klein. Het gaat hier om jongeren die hun hele werkzame leven nog voor zich hebben. Investeren in een opleiding voor deze jongeren betekent dat niet alleen zij zelf, maar ook de maatschappij hier tientallen jaren profijt van heeft.

In de kadernota Sociaal Domein 2017-2021 “Erbij horen en ertoe doen” is als kernwaarde voor de uitvoering van de Participatiewet daarom wederkerigheid toegevoegd. Dit betekent dat de gemeente van mensen in de bijstand mag vragen dat zij meewerken aan begeleiding naar de arbeidsmarkt. Dit kan door middel van het volgen van cursussen of hulp bij het solliciteren(opstellen van een cv, presentatie, sollicitatietraining).

In het coalitieakkoord wordt de ambitie uitgesproken om 25% meer mensen uit de bijstand te laten stromen. Omdat er nog niets was gedaan aan het uitwerken van de het begrip wederkerigheid en omdat er geld vanuit de regio beschikbaar komt heeft de VVD in de raadsvergadering van 12 december 2018 de motie  “Een duwtje in de rug om aan de slag te gaan” ingediend. Hierin wordt het college van B&W verzocht om bij het opstellen van het banenplan ook rekening te houden met “wederkerigheid”. Niet alleen de gemeente moet zich inzetten om de bewoners aan een baan te helpen. Ook van de bewoners zelf mag iets worden verwacht.

Er kan maatwerk worden geleverd door bijvoorbeeld:

  • jonge mensen een scholingtraject aan te bieden zodat ze wel die startkwalificatie weten te behalen;
  • aan iemand die langdurig werkeloos is een omscholingscursus aan te bieden;
  • een sollicitatietraining te verzorgen voor iemand die niet weet hoe zich te presenteren; of
  • iemand in een buurthuis laten helpen om zo weer structuur in zijn leven op te bouwen.
  • De motie “Een duwtje in de rug om aan de slag te gaan” is met een ruime meerderheid van 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen door de gemeenteraad op 12 december 2018 aangenomen.

De VVD wacht af hoe de wethouder Werk en inkomen deze motie gaat uitwerken. Er is volop werk aan de winkel voor de gemeente om mensen te begeleiden en te ondersteunen. Het economisch tij zit mee. Bedrijven springen om mensen. Dus dat biedt kansen.

Diana van Daalen

Raadslid VVD Hilversum
Woordvoerder Zorg en Werk & Inkomen