“Wij zien een stapeling van opgaven van on-Hilversumse proporties”. Dat was het gevoel van urgentie dat twee ambtenaren van de gemeente Hilversum op de raad probeerden over te brengen tijdens een zogeheten ‘beeldvormende sessie’ (BVS) op woensdag 4 december. En nu is de raad aan zet, maar wat betekent dat en waar gaat het over? lees meer…

Tijdens een beeldvormende bijeenkomst (een bijeenkomst waarbij je achtergrondinformatie krijgt, zodat je beter kunt bepalen wat je van een bepaalde ontwikkeling of voorstel vindt) werden de raadsleden bijgepraat over nieuwe inzichten die het college heeft verkregen. Deze inzichten op het gebied van wonen, werken, verkeer, sociaal domein werden duidelijk bij het voorbereiden van de omgevingsvisie. De mogelijkheid om als Hilversum een sleutelgebied in te dienen bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kwam op een heel goed moment.

Wat zijn die inzichten en waarom zouden het proces van de omgevingsvisie en van de MRA-sleutelgebieden gelijktijdig opgepakt moeten worden? Het antwoord op die vraag vraagt enige uitleg, dus is dit een iets langer stuk dan normaal gesproken ‘mag’ op een website. Maar: ongewone situaties vragen om een ongewone aanpak…

Beeldvormende sessie
Tijdens een beeldvormende sessie presenteerden twee ambtenaren een aantal feiten en cijfers op onderwerpen als demografie, economie, wonen, sociaal domein en mobiliteit, die ieder voor zich een opgave kennen, maar die ook nog eens op elkaar doorwerken. Ultrakorte samenvatting: als we blijven doen wat we doen, dan wordt Hilversum oud, grijs, hulpbehoevend en onbetaalbaar als het gaat om het sociaal domein. Onze economie bloedt dood, banen verdwijnen en ons voorzieningenniveau zakt weg, we worden onbereikbaar, de huizenprijzen stijgen de pan uit. En -last but not least- allerlei zaken die niet ‘geoormerkt’ zijn, maar die we wel belangrijk vinden en graag willen (denk aan sport, cultuur, etc) worden onmogelijk, want de claim van het sociaal domein op onze gemeentelijke begroting stijgt van 44% naar 58%.

Grotere urgentie
Deze analyse en dit inzicht hebben bij de organisatie en het college gezorgd voor een nieuw en groter gevoel van urgentie. Een “stapeling van opgaven van on-Hilversumse proporties” werd het genoemd. En het gevoel bij het college is dat er daarom ook een ‘on-Hilversumse aanpak’ nodig is. Een beeldvormende bijeenkomst houden, op een moment dat ook het college nog met meer vragen dan antwoorden zit, is hier al een voorbeeld van.

Omgevingsvisie en MRA-sleutelgebieden: synergie
Het college ziet twee zaken bij elkaar komen: de route richting een omgevingsvisie en de kans om Hilversum als MRA-sleutelgebied aan te melden. Eerst zullen we elk van beiden apart bespreken en daarna de samenhang.

Omgevingsvisie
In september heeft de gemeenteraad het ‘bestuurlijk plan van aanpak omgevingsvisie’ vastgesteld. Hierin stond een beoogde planning, vanzelfsprekend gebaseerd op het op dat moment geldende gevoel van urgentie (wat dus minder sterk was dan hoe men het nu voelt) en die de raad op een redelijk bedaagd tempo richting een Hilversumse omgevingsvisie zou leiden. De boodschap van woensdag was dat dit tempo omhoog moet, én dat ook het niveau (of misschien liever de diepgang) van het gesprek dat wij als raad met elkaar moeten voeren: we moeten bepalen hoe we willen dat Hilversum er in 2040 uit ziet, en met elkaar de beslissingen nemen die daar vorm aan geven. Dat is het appél van het college aan het adres van de raad.

MRA-sleutelgebied
De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. In dit overleg werken de MRA-deelnemers samen op het gebied van onderwerpen als Ruimte, Economie en Mobiliteit. Sleutelgebieden zijn gebieden waar een complexe opgave ligt, meestal omdat er meerdere vraagstukken tegelijkertijd spelen, bijvoorbeeld: woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid. Een opgave kan door een dergelijke samenloop van vragen dermate complex worden dat een gemeente dat niet meer alleen kan oplossen. Samenwerken met Rijk en regio is dan noodzakelijk. De MRA is de bestuurlijke structuur waarlangs dergelijke complexe opgaven worden geïnventariseerd en beoordeeld.

1+1=3
In het licht van de grotere/urgentere opgave is de optie om als Hilversum een MRA-sleutelgebied aan te mogen bieden vooral een kans: toegang tot geld, netwerk en expertise, waarmee we meer keuzemogelijkheden hebben om deze stapeling van opgaven het hoofd te bieden, dan we zouden hebben als we geen sleutelgebied zouden zijn.

Keuzes maken is spannend
De vraag hoe Hilversum eruit ziet in 2040 is ongelooflijk spannend voor alle betrokkenen; raad, college en organisatie. Want zoiets vraagt om keuzes maken. Grote keuzes. En we kunnen geen maanden uittrekken voor dit gesprek. Het voorstel dat het college doet is om in januari met elkaar te komen tot een gezamenlijk standpunt over de voorliggende feiten en daaruit voortvloeiende opgaven, en ook al voorzichtig de eerste contouren van oplossingsrichtingen, zodat dit meegenomen kan worden in de participatie over de omgevingsvisie.

Durven het samen te doen: vertrouwen
Als VVD waarderen we enorm dat we nu al meegenomen worden, terwijl college en organisatie zelf ook nog midden in hun ‘beeldvorming’ zitten. Wethouder Voorink zei: “wij lopen naar adem te happen, en u nu ook. Maar we móeten dit samen doen, dit gaat ons allemaal aan”.

Wat de VVD betreft vraagt dit proces om het besluit om dit samen aan te gaan en dus om vertrouwen. In wezen zegt het college: ‘Laten we samen deze berg beklimmen. We weten nog niet precies hoe de route eruitziet en waar we ankerpunten gaan slaan. Dat is een kwestie van aftasten. Maar klim met ons mee.’.

Wij staan klaar om mee te klimmen. We vinden het belangrijk om breed te kijken, daarom hebben wij al meermaals de ideeën die wij hadden over hoe Hilversum eruit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is opgeschreven in verschillende visies en programma’s:

En -meest recentelijk- in ons ambitie-statement bij het bespreken van de Begroting 2020, waarbij we in 7 punten onze ambitie voor Hilversum hebben weergegeven:

  1. Bouwtempo omhoog (en waar passend ook de bouwhoogte): een goede mix van betaalbare koop- en huurwoningen voor de middeninkomens, met name voor starters en ouderen. Met een hoger tempo om onze ambitie van 1000 woningen te halen: bouwen, bouwen, bouwen is het devies. Ruimte is schaars in Hilversum en omdat wij geen omliggende natuur willen opofferen, is hoger bouwen voor de VVD bespreekbaar.
  2. Groen maar niet gek: als het gaat over duurzaamheid kijkt de Hilversumse VVD naar dingen die écht zoden aan de dijk zetten, zoals het onderzoeken van geothermie. Geen windmolens op de hei.
  3. Doelmatig omgaan met het geld van onze inwoners: gemeentelijke lasten die met niet meer dan de inflatie stijgen, en een stevige opdrachtgever zijn die vinger aan de pols houdt als het gaat om de betaalbaarheid van zorg en welzijn.
  4. Ondernemerschap zorgt voor banen: er moet ruimte zijn voor ondernemers om te ondernemen, met extra aandacht voor de leegstand in het centrum. Een baan is de beste sociale zekerheid.
  5. Verbeteren van de bereikbaarheid vraagt om keuzes: de VVD wil fundamentele vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over het benutten van het Erfgooierstracé. Het is tijd voor grote keuzes en wij kijken uit naar de aangekondigde mobiliteitsvisie als basis.
  6. Eigen kracht van mensen en buurten: wij willen investeren in de eigen kracht van mensen en in sterkere wijken en buurten, met sterkere sociale structuren, want dat zorgt voor meer welzijn en minder zorg.
  7. Een Hilversum dat schoon, heel, veilig én leuk is: géén ‘slaapdorp’, maar een energieke stad met goed beheer van de openbare ruimte, voldoende handhavers én investeren in sport, cultuur en evenementen. De VVD vindt een voortvarende aanpak van ondermijning belangrijk, omdat ondermijning crimineel is én zorgt voor valse concurrentie voor ondernemers die op een eerlijke manier een boterham proberen te verdienen.

Praat en denk met ons mee!
Wij zien deze oproep om gezamenlijk een visie te ontwikkelen voor Hilversum 2040 vooral als een kans en zijn zeer benieuwd om de ideeën die we tot nu toe hadden in het licht van deze nieuwe inzichten en stapeling van opgaven opnieuw te bekijken en te bespreken. Dat gaan we overigens nadrukkelijk *niet* alleen maar in het Raadhuis doen, met onze collega’s van andere fracties en het college…

Dat gesprek willen we voeren met onze leden, kiezers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Met u! Er wordt op dit moment gewerkt aan het voorbereiden van een bijeenkomst begin januari om hier een eerste start mee te maken.

Zodra datum en locatie duidelijk zijn, zullen we dat uiteraard breed bekend maken en iedereen die met ons mee wil praten en denken is van harte welkom.

Haitske van de Linde
Woordvoerder RO & Wonen
VVD Hilversum
06-28782000