In de Raadsvergadering van 4 maart 2020 heeft de VVD, ondersteund door alle fracties behalve GroenLinks en de PvdA, een belangrijke nuancering aangebracht in het Raadsbesluit “Proeftuin Aardgasvrije Wijken”.

Het voorstel van het college was om een subsidie-aanvraag te doen. Die subsidie wordt dan gebruikt om het project en de “onrendabele top” te financieren. Op zich is dat natuurlijk prima. Als we hier geld voor kunnen krijgen uit Den Haag moeten we dat zèker proberen.

Wat ons opviel was echter het afsluitende zinnetje “De raad wordt geïnformeerd over de uitkomst en de eventuele consequenties hiervan.”. Dit impliceert namelijk dat na toekenning van de subsidie, het plan ook wordt uitgevoerd zonder dat de Raad daar nog een oordeel over velt.

En dat vonden we veel te snel. Er leven nog veel vragen, bij onze fractie maar zeker ook bij de inwoners van De Meent, over hoe we dit precies gaan doen. We hebben inmiddels, 2 dagen voor de Raadsvergadering, wel een document gekregen wat op hoofdlijnen beschrijft hoe het wordt aangepakt, maar ook daar staat niet precies in wat we van onze inwoners gaan vragen.

Ook uit de wijk komen inmiddels signalen die er op wijzen dat het enthousiasme voor dit plan niet unaniem is bij de inwoners. Dat is ook een belangrijk signaal waar de Raad rekening mee moet houden.

De wethouder gaat nu dus een aanvraag voor de subsidie doen en het definitieve plan uitwerken. Met dat plan komt hij na de zomervakantie naar de commissie en vervolgens naar de Raad, zodat draagvlak voor de manier van uitvoeren geborgd is.

Hidde Fennema
Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid
Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404