Het ziet er naar uit dat er nog een tijd ‘anderhalvemeter maatregelen’ nodig zullen blijven. Des te belangrijker om na te denken hoe middels ‘smart distancing’ het toch mogelijk is om binnen die richtlijnen te recreëren, sporten en uitgaan, én hoe we ondernemers helpen die niet aan de richtlijnen kunnen voldoen, zo vindt de Hilversumse VVD.

De afgelopen dagen hebben Frits Vogel en Haitske van de Linde gesproken met veel ondernemers, om te onderzoeken wat de gemeenteraad voor hen zou kunnen doen. Deze gesprekken hebben geleid tot twee concrete moties: een motie om het college te verzoeken een ‘1.5m Taskforce’ op te tuigen die proactief met ondernemers en organisaties (zoals bijv. sportclubs of culturele organisaties) gaat kijken hoe anderhalvemeter in te richten zou zijn. Belangrijk is dat ook diensten als de Brandweer vooraf meedenken.

De tweede motie bevat een voorstel om via het Stadsfonds steun te organiseren, waarbij samenwerking tussen ondernemers het uitgangspunt is, het ‘Bredase model’ onderzocht moet worden en ook de Hilversumse consumenten wellicht een steentje kunnen bijdragen.

Lees meer onder de foto.


Lege terrassen en lege zaken. Hier willen de liberalen graag verandering in zien, binnen de richtlijnen en op basis van samenwerking.

Ondernemers en organisaties zullen out-of-the-box moeten denken om hun individuele locatie passend in te richten en de gemeente moet hen daarin proactief bijstaan en hen uitdagen om de samenwerking op te zoeken en solidair te zijn. Dat is het uitgangspunt van twee moties die de Hilversumse VVD-fractie heeft voorbereid voor de raadsvergadering van komende woensdag.

Fractievoorzitter Frits Vogel: “wij maken ons sterk voor Hilversum en de lokale Hilversumse economie in deze barre corona-tijden. Het is in ons aller belang dat we de economische activiteit -en daarmee verdiencapaciteit- die er in Hilversum binnen de richtlijnen mogelijk is maximaal benutten. Daarom zijn mijn collega Haitske van de Linde en ik de afgelopen dagen in gesprek gegaan met een aantal Hilversumse horecaondernemers om te kijken wat wij zouden kunnen doen om hen in deze situatie bij te staan. Dat heeft tot twee voorstellen geleid.”

Het eerste voorstel gaat over een proactieve houding vanuit de gemeente. De gemeente is betrokken in haar rol als handhaver, vergunningverlener en/of subsidieverstrekker, zo stelt de liberaal. En daarom stelt hij het college voor om een 1.5m-Taskforce in te richten, die proactief met ondernemers en organisaties zoekt naar mogelijkheden om anderhalvemeter-proof open te kunnen gaan.

De VVD vindt het belangrijk dat hierbij alle mogelijke oplossingsrichtingen bespreekbaar zijn, zoals: tijdelijke ontheffingen voor grotere terrassen, nieuwe terraslocaties aanwijzen, het aanbrengen van luifels, uitgifte-luiken, tenten, schermen, looproutes, mobiele barren, etcetera. Ook willen zij dat betrokken diensten, zoals bijvoorbeeld de brandweer, deel uit gaan maken van deze 1.5m Taskforce, om vooraf mee te denken over wat er wél kan, zodat niet achteraf zaken verboden worden als er al veel tijd en moeite in gestoken is.

De tweede motie van de liberalen gaat over de manier waarop ondernemers gesteund kunnen worden. Haitske van de Linde: “we moeten zorgen dat elke euro van onze inwoners zo effectief mogelijk wordt ingezet. Daarbij vinden we het belangrijk dat mensen die steun vragen aan de gemeente ook bereid zijn om zelf een ander te steunen. Er zijn helaas ondernemers die de pech hebben van een locatie die niet aan te passen is aan de richtlijnen, en dit zijn niet per definitie zaken die onder normale omstandigheden slecht draaien. Wij vinden het belangrijk dat ook we ook die ondernemers steunen. Hilversum vormt één eco-systeem en we moeten met z’n allen samenwerken om hieruit te komen: alleen samen krijgen we Corona onder controle.”.

Van de Linde komt met een voorstel om onderlinge samenwerking het vertrekpunt te maken voor steun. “Het is goed als een sector vanuit eigen expertise de samenwerking zoekt en ook zélf onderling hulp kan bieden.” Er is een bestaande structuur waarin ondernemers samenwerken en die financiële steun toekent op projectbasis: het Stadsfonds. Het voorstel van de VVD is dat het college op zo kort mogelijke termijn samen met (in ieder geval) het bestuur van het Stadsfonds, Centrum Hilversum en een branchevereniging als Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hilversum bekijkt hoe het Stadsfonds kan worden ingezet om Corona-steun te verstrekken aan (horeca-)ondernemers en welke criteria hiervoor zouden moeten gelden. En om reeds bestaande fondsen beschikbaar te maken.

Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan rechtstreekse financiële steun, maar ook aan mogelijkheden als garanties om rentekosten te drukken en de liberaal geeft als denkrichting mee dat het fonds tevens te vullen kan zijn middels een ‘solidariteitsheffing’; een ‘coronadubbeltje’ of ‘coronakwartje’. Ondernemers die wél open kunnen berekenen een solidariteitstoeslag op hun producten om collega’s te kunnen steunen die niet open kunnen. Hilversumse consumenten betalen op die manier bijvoorbeeld een kwartje meer voor een biertje en dat kwartje vloeit in het fonds waaruit de ondernemers worden geholpen. Ook verzoekt de VVD het college om ‘het Bredase model’ te onderzoeken, In deze aanpak zoeken pandeigenaren, brouwerijen en ondernemers onder aanvoering van (in het geval van Breda) de burgemeester naar een gezamenlijke oplossing om de druk van de huurlasten te verlagen.

Gemeentelijke steunmaatregelen van welke vorm dan ook zouden via het Stadsfonds beschikbaar of bereikbaar gemaakt moeten worden, waardoor samenwerking het vertrekpunt wordt voor steun. Van de Linde is blij met de positieve instelling waarmee de voorstellen worden ontvangen in horeca-kringen. “Ondernemers willen dolgraag weer aan de slag en er is veel bereidheid om elkaar te steunen.”