6 mei 2020. Hilversum maakt samen met Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren deel uit van het samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek. ‘De Regio’, zoals het genoemd wordt, organiseert onder andere de afvalinzameling door de GAD, de GGD, maar ook de OV-consessie. De Regio verzorgt dus de aanbesteding van de regionale- en gemeentebuslijnen. De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes is voorzitter van de Regio en wethouders van de verschillende gemeenten zijn portefeuillehouder / aanspreekpunt voor verschillende onderwerpen. Het regio-idee is in beginsel een goed idee. We kunnen zo regionaal inkopen, dat is goedkoper. Ook kunnen we gezamenlijk krachten bundelen. Synergie dus. Mooi!

Helaas is zoals altijd de praktijk weerbarstiger. Zo ook met het plan van De Regio om het doelgroepenvervoer zelf te gaan uitvoeren. Dit ziet op het Wmo-vervoer met de regiotaxi, het leerlingenvervoer voor leerlingen van speciaal onderwijs en het vervoer van inwoners van en naar dagbestedingsactiviteiten. Met dit voor Nederland unieke project wil de Regio het doelgroepenvervoer, waar jaarlijks ruim 7 miljoen euro mee is gemoeid, zelf gaan organiseren door een eigen BV op te richten omdat het de markt niet zelf zou lukken dit goed te organiseren. Opvallend detail daarbij is dat de marktpartij die het doelgroepenvervoer nu organiseert door De Regio overgenomen wordt en dat de directeur mag blijven zitten. Het bedrijf telt straks maar liefst 130 werknemers en 135 voertuigen. Hiermee wordt de Regio alsmaar groter en groter. Een trend die de VVD niet van harte toejuicht. Daarnaast blijkt het bijsturen van de plannen van de Regio door de individuele gemeenteraden lastig.

De VVD is niet overtuigd van de noodzaak tot het inbesteden van het doelgroepenvervoer. Hierbij wijzen wij op de verschillende wijze waarop aanbesteed kan worden, waar prijs een ondergeschikte rol kan spelen en waar zelfs prestatieprikkels in de gunningscriteria kunnen worden meegenomen met het oog op kwaliteit. Dat is echter in het proces voorafgaand aan dit voorstel niet door De Regio onderzocht. Alleen de mogelijkheid tot inbesteding is uitgewerkt. Dit terwijl wij met dit plan vervoersdiensten onttrekken aan de markt waar diverse bedrijven beschikbaar zijn om deze diensten te leveren. Pas door het verzet in de verschillende gemeenteraden heeft de Regio alsnog een onderzoek gelast naar de mogelijkheid tot aanbesteden, maar het geselecteerde adviesbureau heeft voor dat onderzoek minder dan twee weken de tijd gehad. Ondanks het korte tijdbestek is de conclusie duidelijk: ook middels aanbesteding van het doelgroepenvervoer kan een betrouwbare en toegankelijke dienstverlening gerealiseerd worden. Daarnaast zijn de kosten naar verwachting lager dan bij het inbesteden van het desbetreffende vervoer.

Hoewel het onderzoek de aandacht verlegt naar de primaire discussie over aanbesteden of inbesteden, betreft dat niet het besluit dat nu voorligt. De raad wordt alsnog gevraagd al dan niet in te stemmen met het voorliggende uitgewerkte voorstel: de overname van activiteiten van de marktpartij die het doelgroepenvervoer reeds nu al organiseert, tegen een bepaalde overnamesom en met specifieke voorwaarden. Dat voelt als tekenen bij het kruisje.

Freek Reijmerink en Hidde Fennema