In een zogenoemde Kadernota maakt het college van Burgemeester en Wethouders afwegingen op welke terreinen meer kan worden uitgegeven en waar er mogelijk bezuinigd kan worden. Het is uiteindelijk aan de raad om de kaders vast te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting. Tijdens de vergadering van de Hilversumse gemeenteraad op 10 juni komt de Kadernota van het college aan de orde. VVD-wethouders Floris Voorink en Arno Schepers blikken alvast vooruit op hun eigen beleidsterrein.

Wethouder Floris Voorink (O.a. Ruimtelijke Ordening, Sport en Vergunningverlening en Handhaving)
“In Hilversum staat veel op stapel. Op het  Media Park zijn volop ontwikkelingen, net als aan beide kanten van het station en op het Arenapark. Voor verstedelijking heb je goede mensen nodig en specialistische kennis nodig. Daar hebben we in de Kadernota geld voor vrijgemaakt.

Wonen en werken
De afgelopen jaren is Hilversum behoorlijk gegroeid. Hierdoor staat de woningmarkt aan alle kanten ontzettend onder druk. Het is moeilijk te voorspellen welk effect de coronacrisis hier op heeft, maar we verwachten dat de druk aan de onderkant van de markt eerder zal toenemen dan afnemen.
Daarnaast moeten we de werkgelegenheid in de regio op peil zien te houden. Als je alleen een woonstad bent, raak je voorzieningen kwijt. Het is de uitdaging om binnen een beperkte ruimte extra woon- en werkplaatsen te creëren, zonder het karakter van Hilversum te verliezen. Gelukkig gebeurt er veel op dit gebied.

Vergunningverlening en handhaving
2021 krijgt de omgeving meer zeggenschap over een vergunningsaanvraag. Buren krijgen een formele positie. In de Kadernota maken we geld vrij om de ambtelijke organisatie daarop voor te bereiden. Dit vergt namelijk een andere manier van werken. Ook voor handhaving hebben we in de Kadernota geld vrijgemaakt. Dit is nodig om bouw- en woningtoezicht naar een hoger niveau te tillen. Zeker als het gaat om de juridische kant, bijvoorbeeld in het geval van handhaving op woningsplitsing.

Sport
Twee jaar geleden hebben we in de begroting extra geld voor sport gereserveerd. Daar moeten we nu een klein beetje inleveren. Dit zijn immers barre tijden waarin iedereen wat moet doen. Omdat het toch al om extra geld ging, denk ik niet dat sportende Hilversummers iets van deze besparing merken.”
=====================================================================================================

Wethouder Arno Scheepers (o.a. Project Stationsplein, Grondbeleid en Buurten & wijken)
“Dit jaar bieden we het  bestemmingsplan voor het Stationsgebied ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Dat is de laatste grote stap voor we aan het ontwerpen en de uitvoering kunnen beginnen. De plannen worden dus steeds concreter en dat is ontzettend leuk. We concentreren ons ook op het verbeteren van de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum. Samen met de NS en ProRail kijken we hoe we de onderdoorgang mooier kunnen maken. Dus geen tunnel, maar écht een verbinding. Daarnaast hebben we op en rond het Oosterspoorplein een voorkeursrecht gevestigd, zodat we dat gebied -waar we geen eigen vastgoed in bezit hebben- een facelift kunnen geven die past binnen de Gebiedsagenda 1221.

Meer expertise
Dit project is steeds groter en complexer geworden. Dat komt omdat we gelijktijdig werken aan de Spoorzone. Deze projecten grijpen in elkaar en daardoor ontstaan steeds nieuwe kansen. Daar hebben we meer expertise voor nodig. Hilversum heeft veel goede mensen in  huis: stedenbouwers, planologen en verkeerskundigen. Maar Inmiddels lopen we tegen zaken aan waar we nog  geen ervaring mee hebben. Daarom hebben we in de Kadernota extra geld gereserveerd voor die kennis en kunde.

Duurzaamheid
In het coalitieakkoord hebben we veel geld voor duurzaamheid gereserveerd. In de Kadernota staat dat we een klein beetje van dat extra geld afhalen. Toch blijven we ons volop inzetten op het verduurzamen van Hilversum. Onze ambities blijven heel hoog.

Buurten
Tenslotte hebben we afgelopen jaar de nieuwe uitvoeringsnota Buurten 3.0 opgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is dat we in de wijken en buurten samen met de inwoners de grote thema’s per wijk willen ophalen. Door de coronacrisis liggen deze meetings voorlopig stil. Zodra het kan, gaan we weer volop aan de slag om samen met de wijken en buurten te kijken wat er spelt. Daarnaast blijft er veel ruimte voor buurtinitiatieven!”

(Bron: Gemeentepagina Gooi en Eembode)