Naar aanleiding van de behandeling van de jaarstukken luidt de VVD de noodklok omtrent de kostenstijging in het sociaal domein. Een recente prognose van de Regio Gooi en Vechtstreek laat zien dat als de trends van de afgelopen jaren in het sociaal domein zich voortzetten en de vergrijzing zich verder in Hilversum voltrekt, de Hilversumse uitgaven voor maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in 7 jaar stijgen van 28 miljoen naar 45 miljoen. Een kostenstijging die niet valt op te vangen en daarom ingrijpen noodzakelijk maakt.

In 2015 is de uitvoering van de jeugdhulp en van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van het Rijk naar de gemeenten gegaan (decentralisatie) waarbij tegelijkertijd 15% is gekort op het budget, omdat Den Haag de verwachtte besparing alvast heeft ingeboekt. Van die verwachtte besparing is in de praktijk tot op heden niets terecht gekomen, in tegendeel. Net zoals andere gemeenten, worstelt ook Hilversum met oplopende tekorten op de begroting van het sociaal domein. Daarnaast baart het beslag dat deze uitgaven op de gemeentebegroting leggen ons ernstige zorgen. Op dit moment nemen de kosten van het sociaal domein al ruim 44 procent van de begroting in beslag, en als de stijgende lijn doorzet, dan wordt dat alleen maar meer. Hierdoor blijft er in Hilversum steeds minder geld over voor andere zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en ondernemers.

De stijging van de uitgaven voor het sociaal domein worden vooral veroorzaakt door de toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op jeugdhulpvoorzieningen. Dit is een landelijke trend die ook in Hilversum zichtbaar is. Hierbij speelt eveneens mee dat het bereik van de jeugdhulp is toegenomen, doordat de hulp laagdrempeliger is geworden. Ook de uitgaven aan Wmo stijgen structureel. Mensen blijven langer thuis wonen, worden ouder en doen daardoor vaker een beroep op de gemeente voor hulp en ondersteuning. Een tweede oorzaak voor de kostentoename in de Wmo is de invoering van het zogeheten abonnementstarief per 1 januari 2019. Deze maatregel heeft een aanzuigende werking, doordat het de drempel verlaagt om meerdere voorzieningen tegelijkertijd af te nemen. Inwoners betalen maximaal 19 euro in de maand eigen bijdrage, ongeacht hoeveel voorzieningen ze afnemen en ongeacht de hoogte van het inkomen. Daarnaast is dit bedrag van 19 euro per maand niet gebaseerd op de werkelijke kosten van voorzieningen en volstrekt niet kostendekkend.

Op dit soort beleidskeuzes kunnen we als gemeente weinig tot geen invloed uitoefenen. Het beleid wordt in Den Haag bepaald en de gemeenten moeten betalen. Ook de oplopende tekorten als geheel kunnen we als gemeente maar gedeeltelijk en beperkt beïnvloeden.

Factoren die niet zijn te beïnvloeden en ook in de landelijke discussie naar voren komen zijn bijvoorbeeld de bevolkingsgroei, complexe en zware problematiek, beperkt aantal plekken in verpleeghuizen, de strakke wettelijke kaders op de uitvoering van de taken in het sociaal domein en de effecten van het eerder genoemde abonnementstarief in de Wmo.

Wat de VVD betreft moeten Hilversummers de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Er zit echter ook een grens aan, namelijk de financiële draagkracht van de samenleving. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van al deze voorzieningen in de toekomst te kunnen blijven garanderen moet volgens ons de gemeente zich richten op de inwoners die de hulp het hardst nodig hebben. Doen wij dit niet dan zal door de verdere stijging van de kosten het zorgaanbod verschralen en daarmee de kwaliteit en toegankelijkheid van deze voorzieningen drastisch verminderen. Daarnaast is er dan minder geld voor andere investeringen die de stad tot een levendig Hilversum maken. Om die redenen is het juist van belang dat de gemeentelijke zorgtaken betaalbaar blijven en wij controle krijgen op de kostenontwikkeling.

Wij zetten ons al hard in om deze problemen in Den Haag aan te kaarten, maar roepen daarnaast ook het college met klem op om met duurzame kostenbeheersende en kostenreducerende maatregelen te komen in het sociaal domein. Met een geraamde stijging van 17 miljoen in 7 jaar tijd is het namelijk geen kwestie van of je keuzes moet maken, maar wanneer er keuzes gemaakt worden.

De uitgaven aan jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning moeten binnen de budgettaire kaders van de gemeente worden gebracht. Als we dat niet doen, dan wordt de financiële slagkracht van Hilversum steeds meer gegijzeld door het sociaal domein en dit vormt een gevaar voor het welzijn van Hilversum als geheel.

Freek Reijmerink en Tobias Westerneng