Het motto van de begroting is ‘zorgen voor nu en werken aan morgen’. Een passende titel wat de VVD betreft, want het zijn bijzondere tijden waarin de gemeenteraad de begroting 2021 voor Hilversum bespreekt en goedkeurt. Veel inwoners zijn bezig met hun gezondheid en hun baan. Ook de voorliggende begroting voor 2021 laat deze spanning zien. De komende 2 jaar laten namelijk een tekort op de begroting zien die pas in 2023 wordt ingelopen. Dit tekort wordt veroorzaakt door de alsmaar oplopende kosten in het sociaal domein.

De VVD heeft al eerder aangegeven dat de uitgaven op het sociaal onder controle moeten worden gebracht. We zien nu al dat de toenemende kosten voor het sociaal domein de andere ambities voor de stad onder druk zetten. De VVD wil blijven inzetten op de noodzakelijke investeren in onze stad, waarbij we oog hebben voor financiële risico’s en de schuldpositie van de gemeente. Juist nu is het van belang dat we plannen maken en uitvoeren. Wij moeten niet de fout maken uit 2008, met het terugschroeven van investeringen in woningbouw, bedrijvigheid, veiligheid  en bereikbaarheid.

De verhoging van de OZB is voor de VVD in deze uitzonderlijke situatie te verdedigen ondanks het feit dat wij inzien dat in deze crisis voor de inwoners ieder Euro telt. Het gaat hier om een paar tientjes per gezin op jaarbasis. De VVD blijft natuurlijk scherp controleren dat de gelden goed besteed worden.

Voor de ondernemers die getroffen worden door de huidige corona crisis heeft de VVD ingezet op een extra inzet van de corona-reserve. Dit om ook in 2021 getroffen ondernemers op het gebied van precario belasting tegemoet te komen. We blijven ons als VVD inzetten voor de ondernemers in Hilversum!

Gegeven de onzekere corona tijden en de stijgende zorgkosten, geeft de VVD drie punten mee aan het college:

 1. Zakelijkheid in het sociaal domein
  In maart, bleek er een tegenvaller van 8,9 mio te zijn op het sociaal beleid van de gemeente Hilversum in 2020. In de begroting staan een aantal zoekrichtingen genoemd die voor de VVD te vrijblijvend zijn en te veel voor de hand liggen. Op onderwerpen als Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staat beschreven dat we “geen zorg vergoeden die eigenlijk onder de zorgverzekering valt” (was dit dan wél het geval?) en dat we “consistenter gaan indiceren” (deden we dat voorheen dan niet?). De VVD vond, vindt en zal vinden dat de overheid er is om mensen hulp te bieden die dat nodig hebben. En dat die hulp van goede kwaliteit moet zijn. Tegelijkertijd vinden we dat we zakelijk moeten kijken naar de uitvoering: doen wat nodig is en stoppen met wat niet nodig is.
 2. Focus op meedoen, anticipeer op corona effect
  De VVD vindt het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving, dat zorgt immers voor eigenwaarde en zelfredzaamheid. Of het nu een betaalde baan, vrijwilligerswerk of een opleiding is. Met te verwachten effecten van de huidige corona-crisis wordt deze uitdaging groter. Wij verwachten dat er werk gemaakt wordt om actief te kijken dat we mensen tijdelijk in kunnen zetten in andere sectoren waar gezien de omstandigheden men handen te kort komt. De beleidsplannen van het college die in 2019 door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, moeten resultaat gaan laten zien. En er is meer nodig dan we destijds konden vermoeden dus er moet een tandje bij.
 3. Sport als welzijnsinstrument
  Als VVD onderstrepen wij de positieve effecten van voldoende sporten en bewegen.
  Wij zien graag dat op het ‘sociaal domein en welzijn’ meer wordt gedaan met sport & bewegen  in het welzijnsveld. Bij de behandeling van de begroting heeft de wethouder een toezegging gedaan dat hier meer werk van wordt gemaakt in 2021.

Frits Vogel en Tobias Westerneng

Onze bijdrage in de commissie: