Op 15 juni jl. maakte de gemeente bekend dat de jaarrekening 2020 ten positieve wordt bijgesteld na de eindafrekening met de Regio Gooi & Vechtstreek over de zorgtaken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. In de voorlopige jaarrekening was een inschatting gemaakt van de kosten van de zorg en ondersteuning voortkomend uit deze wetten. De inschatting is uiteindelijk gunstiger uitgekomen dan verwacht, voornamelijk door minder kosten voor begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo 2015 en de uitvoering van de Jeugdwet. Dit heeft alles te maken met de uitbraak van het coronavirus van het afgelopen jaar. Het positieve resultaat van circa €1.7 miljoen betreft dan ook een incidentele meevaller en is voornamelijk veroorzaakt doordat er door de coronamaatregelen minder mogelijkheden voor dagbesteding waren en inwoners minder hulp zochten bij de gemeente.

Alhoewel de VVD-fractie gezien de stijgende zorgkosten in eerste instantie positief is over de ‘meevaller’ van circa €1.7 miljoen die aan de reserves wordt toegevoegd en in de toekomst weer voor de zorg kan worden ingezet, is de oorzaak van deze positieve eindafrekening natuurlijk schrijnend. De uitbraak van het coronavirus heeft grote consequenties gehad voor inwoners, hun naasten en voor de voorzieningen als dagbesteding zelf. Dagbestedingslocaties moesten namelijk lange tijd noodgedwongen sluiten waardoor inwoners die van deze voorzieningen gebruik maakten de nodige structuur en sociale contacten misten. Dit heeft ook voor naasten en zorgverleners grote consequenties gehad. Respijtzorg (het tijdelijk vervangen van zorg door mantelzorgers) verviel bijvoorbeeld waardoor mantelzorgers extra (over)belast raakten.

De gemeente en zorgaanbieders hebben er weliswaar alles aan gedaan om ondanks de coronamaatregelen invulling te kunnen blijven geven aan de Wmo- en jeugdvoorzieningen, maar de coronacrisis heeft de problematiek van veel inwoners en jongeren alleen maar verergerd. Hierdoor zal komend jaar waarschijnlijk juist méér zorg nodig zijn voor al deze inwoners. Het persbericht over de positievere jaarrekening 2020 resulteert dan ook vooral in gemengde gevoelens.

Freek Reijmerink