We zijn verplicht actie te ondernemen, ook naar toekomstige generaties toe. De klimaatverandering is een ontwikkeling die vraagt om een effectieve en doortastende aanpak. Een aanpak die een steentje bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, maar ook een aanpak die ons als gemeente klaar maakt voor de gevolgen van die veranderingen. De Hilversumse VVD wil hard aan de slag met dit belangrijke vraagstuk, maar doelgericht, zonder symboolpolitiek en met een hoog rendement per geïnvesteerde euro belastinggeld.

In 2012 was de Hilversumse VVD daarom een van de initiatiefnemers van een eigen Hilversums duurzaamheidsfonds waaruit Hilversummers tegen een lage rente een lening kunnen krijgen om te investeren in het besparen of opwekken van energie. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan isolerende maatregelen of het installeren van zonnepanelen. Waar we extra trots op zijn is dat het niet zomaar een fonds is, maar een ‘revolverend’ fonds: de afbetalingen op de leningen vloeien terug in het fonds en worden gebruikt om nieuwe leningen uit te geven. Op die manier helpen we Hilversummers om te investeren in hun eigen duurzame toekomst.

Bij de start had het fonds ‘Duurzaam Wonen Hilversum’ specifiek de focus op verduurzaming van woningen door middel van isolerende maatregelen en plaatsen van zonnepanelen door Hilversummers. In 2020 is het fonds mede op voorspraak van de VVD met €1.000.000 opgehoogd door het college. Dit was een van de onderwerpen in ons verkiezingsprogramma van 2018. Op woensdag 13 oktober besprak de raadscommissie het voorstel om het fonds op een aantal punten aan te passen en te verbeteren. Hierbij gaat het zowel om de ‘financiële techniek’, de omvang van het fonds en de bestedingsdoelen.

Als het gaat om de techniek, dan is het voorstel om meer leenvormen mogelijk te maken, zoals ook het afsluiten van een hypothecaire lening en een verzilverlening. Daarnaast is het fonds populair en worden er veel aanvragen gedaan. Dat is een hele positieve zaak! Er zit nu ruim €3.000.000 in het fonds. Het voorliggende voorstel vraagt de raad om het college te mandateren het fonds op te hogen tot het fonds €7.500.000 bedraagt. Wij zijn daar als VVD een groot voorstander van. Meer ruimte in het fonds, betekent dat we meer Hilversummers kunnen helpen om onder gunstige voorwaarden geld te lenen om in het verduurzamen van hun woning te investeren.

Het kost dus geen belastinggeld, want de leningen worden terugbetaald. Dat is ook de reden dat je een toets moet doen voordat je zo’n lening krijgt. We moeten natuurlijk wel zorgen dat inwoners die zo’n lening aangaan ook in staat zijn om ‘m terug te betalen.

Dan de bestedingsdoelen, daar komen we als VVD met een voorstel en gezien het gesprek in de commissie verwachten we dat meerdere fracties dat zullen steunen. In het voorstel zoals het er nu ligt worden ‘natuur inclusieve maatregelen’ toegevoegd aan de nieuwe verordening. Bij het verduurzamen van woningen kan het gebeuren dat beschermde diersoorten in het gedrang komen, bijvoorbeeld vleermuizen die in spouwmuren leven. Met natuur inclusieve maatregelen kan gezorgd worden voor het behoud van de leefomstandigheden van deze dieren. Natuurlijk vinden we dat positief. Maar er zijn meer duurzame investeringen in en om woningen die wat ons betreft onder de reikwijdte van het fonds zouden moeten vallen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, zoals het ingraven van infiltratiekratten. Bij de behandeling van dit voorstel in de raad zullen wij dan ook met een amendement komen om dit type maatregelen toe te voegen aan de lijst van mogelijke bestedingsdoelen.

Ons motto is en blijft: wel groen, maar niet gek. We willen investeren in effectieve maatregelen die betaalbaar zijn. Voor de gemeente en -belangrijker- voor onze inwoners. Op 7 oktober heeft de ledenvergadering het nieuwe verkiezingsprogramma aangenomen. Dit wordt momenteel mooi opgemaakt zodat we het in zijn geheel op onze site kunnen presenteren. Maar wat je hierin in ieder geval zult terugvinden is dat we vól in willen zetten op isolatie van oude woningen. Wat ons betreft moet het welstands- en monumentenbeleid worden aangepast om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de warmtetransitie: ook gemeentelijke monumenten moeten kostenefficiënt kunnen worden geïsoleerd.

Een bijzonderheid in dit verband is de vergunningsplicht voor zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht. Dit is een wettelijk kader. Als het aan de Hilversumse VVD ligt gaan we er alles aan doen om hier beweging in te krijgen. We vinden het erg tegenstrijdig dat de overheid aan de ene kant inwoners wil aanzetten tot verduurzaming, terwijl diezelfde overheid drempels opwerpt in de vorm van een vergunningsplicht. Dat doen we zowel door onze Haagse collega’s in de Kamer te vragen hier iets aan te doen, maar ook door mensen met een woning in beschermd stads- en dorpsgezicht die zonnepanelen willen plaatsen maximaal te ondersteunen bij hun aanvraag. Ook dit standpunt staat in ons programma!

Hidde Fennema (Duurzaamheid)
Haitske van de Linde (Ruimtelijke Ordening & Wonen)