Let op hoor, dit is een “longread”, om een beetje context te schetsen. Om duidelijk te maken waarom deze zin in het verkiezingspogramma van de Hilversumse VVD staat:

Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheden van het transformeren van Vliegveld Hilversum, eventueel in combinatie met het MOB-terrein en de Korporaal Van Oudheusden Kazerne. Het oplossen van de verkeersdrukte op de Diependaalselaan (N201) is hierbij een voorwaarde.

Hier staat inderdaad dat de VVD bereid is onderzoek te doen naar de mogelijkheden rondom het vliegveld, het MOB-terrein en de kazerne. Waarom staat dit hier? Tijd voor wat nuance.

Niet vanwege de woningen, maar vanwege mobiliteit en leefbaarheid

De oorsprong van dit idee ligt een stuk verderop, en gaat niet om woningbouw. Het gaat om mobiliteit en leefbaarheid. Door Hilversum loopt de N201. Binnen de bebouwde kom noemen we die de Diependaalselaan, maar het is gewoon een provinciale weg die dwars door Hilversum loopt. Langs deze weg en in de directe omgeving wonen naar schatting zo’n 4 à 5.000 Hilversummers. De leefbaarheid langs deze weg is, laten we zeggen, sub-optimaal. Er staat vaak en veel file, met alle uitlaatgassen en fijnstof tot gevolg. Maar ook in de nacht, als er geen file staat, denderen de vrachtwagens er voortdurend overheen, en dat veroorzaakt overlast. Volgens de VVD is de Diependaalselaan één van de belangrijkste mobiliteitsproblemen die we willen oplossen, samen met de Joh. Geradtsweg aan de andere kant van de stad (of dorp, zo je wilt).

Als we de problemen op de Diependaalselaan willen oplossen, hebben we heel veel geld nodig. We willen geen nieuwe wegen aanleggen door de natuur, dus we kunnen alleen bestaande wegen gebruiken.

De oplossing voor de problemen op de Diependaalselaan

De enige optie die dan – in onze ogen – rest is het verleggen van de N201 over de weg langs het Vliegveld, de Noodweg. Dit is een ingewikkelde oplossing; vanaf de Intratuin moet een weg over/onder/achter Kerkelanden door getrokken worden. Vanaf de rotonde waar vroeger de Knorr-fabriek stond kan de bestaande Rading gebruikt worden, maar zeker niet zonder grondige aanpassingen om de leefbaarheid van de bewoners niet te verslechteren. Ook de Noodweg zelf zal aangepast moeten worden. En als klap op de vuurpijl zou het helemaal mooi zijn als Rijkswaterstaat een afslag “Hilversum West / Hollandsche Rading” wil aanleggen op de A27. Op het kaartje hieronder staat het mogelijke tracé aangegeven in oranje.

We schatten dat een plan als dit minimaal tientallen miljoenen euro’s gaat kosten. En het kan zo 20 tot 30 jaar duren om het te realiseren. Maar wie niet groot kan denken, blijft klein. Als we zaken willen oplossen moeten we grote, ingewikkelde besluiten durven nemen. Dit is er wat de VVD betreft één van.

Woningbouwopgave

Nederland staat voor een enorme opgave; het kabinet is voornemens de woningbouw op te schroeven naar een whopping 100.000 woningen per jaar. Denken dat onze regio kan of zal ontkomen aan die opgave is ijdele hoop. We weten dat dit op ons af komt, en dan kan je twee dingen doen; ofwel je blijft heel hard “NEE” roepen, totdat we door de realiteit (of een hogergelegen bestuursorgaan) gedwongen worden ofwel je probeert de regie in eigen hand te houden en je gaat vooruit denken. De VVD doet het liefst het laatste. Groei voor Hilversum is geen doel op zich, dat staat buiten kijf, maar als het moet, doe het dan goed, als het even kan met gunstige bij-effecten.

Maar wat heeft dit met het Vliegveld te maken dan?

Pas hier komt een oplossing voor een mobiliteits- en leefbaarheidsprobleem ineens in contact met het onderwerp woningbouw. In het coalitie-akkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” staat de volgende zinsnede:

We stellen voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 mrd beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Deze middelen worden toegevoegd aan het mobiliteitsfonds en komen in overleg van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister voor VRO en de regionale overheden tot besteding.

Met andere woorden; als je woningen bouwt, is er een flinke pot geld beschikbaar voor infrastructurele aanpassingen. Dit zou het vliegwiel kunnen zijn; Als we er niet onderuit komen dat we woningen moeten gaan toevoegen in Hilversum, laten we het dan doen op een plek die we zelf uitzoeken.

Daarom staat in ons programma “Het oplossen van de verkeersdrukte op de Diependaalselaan (N201) is hierbij een voorwaarde”. De VVD wil het Vliegveld helemaal niet afschaffen als doel op zich of omdat we zo graag woningen willen bouwen. Maar we willen er wel over praten in het licht van deze – veel grotere – discussie.

Als we de leefbaarheid van 4 à 5.000 Hilversummers kunnen verbeteren en een gigantisch mobiliteitsprobleem in Hilversum Zuid kunnen oplossen, dan is praten over het vliegveld, dat een grote ruimteclaim heeft voor een relatief klein aantal gebruikers, geen taboe voor de VVD.

Hidde Fennema
VVD Hilversum
06 – 41 389 404 | hiddefennema@vvdhilversum.nl