Op woensdag 12 januari sprak de gemeenteraad over de toekomst van het Arenapark. En niet voor het eerst. In 2019 stelden we al uitgangspunten vast en in 2020 een zogenaamd Masterplan. Nu lagen er drie scenario’s van de wethouder op tafel. In die scenario’s maakt het college keuzes over het aantal m2 ruimte voor werkgelegenheid, het aantal woningen, de inrichting van de openbare ruimte, bouwhoogtes, etc.

De drie scenario’s:

  1. Rondje Arenapark

  2. Knooppuntontwikkeling met groen midden

  3. Hoog stedelijke strook aan open park

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd op deze scenario’s te reageren. De VVD geeft de voorkeur aan het tweede scenario mét een aantal kanttekeningen:

  1. Benut het Arenapark voor werkgelegenheid. Er is sprake van een krappe tot zeer krappe markt voor bedrijfsruimte. Om de economie ook in de toekomst te kunnen laten draaien, en daarmee Hilversummers kans op een baan te geven, moeten we ruimte reserveren voor werkgelegenheid. Het Arenapark leent zich hier door de ligging (A27 en NS station) en de aanwezige onbebouwde ruimte uitstekend voor. Het gaat daarbij niet alleen om de bedrijven die landen op het Arenapark, het steunt ook toeleverende MKB bedrijven (denk aan schoonmaak, catering) én het creëert elders in Hilversum ruimte voor meer praktijkgeschoolde banen. Iets waar we een tekort aan hebben. Naast het belang voor de economische groei is er een ander voordeel: als meer Hilversummers lokaal kunnen werken zorgt dat voor minder files. Waar het aantal werk m2 eerder teruggebracht was van 87.000 naar 45.000, roept de VVD het college op om bij de verdere uitwerking vast te houden de 79.000 m2 die in scenario 2 is opgenomen.
  2. Behoud de nu ingetekende ruimte voor sport, zowel binnen (atletiekhal, action sportshal, zwembad) als buiten in openbare ruimte. Er ligt een unieke kans om een werk/woon/sport park te realiseren, ook wel campus genoemd. Hoewel er nog verschillende keuzes gemaakt moeten worden, vraagt de VVD het college om bij de verdere uitwerking in ieder geval het aangenomen VVD amendement over hardloopparcours in de Olympische afstanden op te nemen. En daarnaast met partners als atletiekvereniging GAC, basketbal vereniging De Dunckers en Nike te zoeken naar meer kansen voor sport in de openbare ruimte.
  3. De VVD gaat niet mee in een bouwhoogte tot 70 meter, de VVD volgt het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) dat de bestaande bebouwing (25-30 meter) leidend moet zijn, met enkele hogere accenten. Die accenten moeten van Dudok kwaliteit zijn om daarmee het bruisende en sportieve karakter van dit gebied te markeren. De lagere bebouwing kan bijvoorbeeld invloed hebben op het aantal woningen, of op de dichtheid van de gebouwen in het gebied.
  4. Het aantal woningen is voor de VVD geen doel op zich. Wij adviseren het college om keuzes te maken en die voor te leggen aan de raad: voor wie bouwen we daar? Wat voor soort wijk wordt dit? De VVD denkt dat studenten en starters heel goed in dit gebied zouden passen, waarmee de gemiddelde grootte van woningen (appartementen) wellicht kleiner kan dan de nu geplande 91m2 per woning. Ook zou het goed voor Hilversum zijn als er aantrekkelijke appartementen voor senioren komen, zodat de doorstroming elders op gang kan komen.
  5. Ook vinden wij scenario 2 passender dan 1 en 3 omdat het gehele gebied ontwikkeld wordt, en niet alleen langs het spoor. Voor een levendige buurt die ook veilig aanvoelt, is de ‘mixed use’ aanpak van belang waarbij door het hele gebied gewerkt, geleerd, gesport en gewoond kan worden.
  6. Tot slot heeft de VVD twee belangrijke randvoorwaarden meegegeven, als eerste met betrekking tot parkeren: werk een realistische parkeeroplossing uit en weeg daarbij het belang van de omliggende wijken mee. De parkeerdruk kan verlaagd worden door woningen aan te realiseren zonder recht op een parkeerplaats of -vergunning. Het OV knooppunt biedt daar gelegenheid voor. Verder denkt de VVD dat deelmobiliteit kan bijdragen, maar die impact moeten we niet overschatten. Mensen gaan graag met de auto naar het werk, zeker op een locatie zo dicht bij de A27. Als tweede randvoorwaarden onderstreept de VVD de financiële haalbaarheid van het uit te werken scenario. Tekenen en rekenen moeten hand in hand gaan: het college gaat nu aan de slag met de adviezen van de VVD en andere partijen. Wij zijn zeer benieuwd hoe deze de ‘business case’ beïnvloeden.

Meer informatie over de scenario’s is hier te lezen: www.bouwenaanhilversum.nl/arenapark

Tobias Westerneng
Raadslid VVD
06-22449533