De VVD heeft langs meerdere wegen aangegeven mee te willen denken over de criteria om te bepalen welke locaties geschikt zijn voor de opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders. Dit stuitte op verzet van enkele andere partijen, omdat die daaruit dachten te constateren dat wij dat doen omdat we een mening zouden hebben over het aantal mensen dat we in Hilversum kunnen opvangen. Die mening hebben we wel, maar daar gaat dit niet om.

Als een groot, leegstaand gebouw in Hilversum wordt gebruikt voor opvang van welke soort dan ook, dan zou de eigenaar van dat gebouw wel eens kunnen wachten met de ontwikkeling die gepland is op die locatie – bijvoorbeeld nieuwe woningen bouwen voor senioren. Ook kan je best wat meer nadenken over of een locatie wel zo geschikt is – denk aan faciliteiten zoals ruimte voor bedden, maar ook de plek in onze stad.

Tot nu toe doet het college naar onze mening goed werk bij alle vormen van opvang. Zonder kaders van de raad. Als iemand mij zou vragen waarom een bepaalde locatie is uitverkoren om te dienen als opvang voor asielzoekers of Oekraïense vluchtelingen heb ik daarop geen antwoord. In een acute crisissituatie is dat onvermijdelijk; het college moet dan snel handelen en vragen om kaders is dan niet opportuun omdat dat teveel tijd kost – het is immers crisis.

Nu het er echter naar uitziet dat we zowel op het gebied van Oekraïense vluchtelingen als op het gebied van statushouders nog zeker 3 jaar of langer deze (verhoogde) uitdaging het hoofd moeten bieden vindt de VVD fractie het tijd om dat gesprek met het college aan te gaan. Over die kaders.

We hebben als gemeente een opgave. Die komt van het Rijk, en daar tornen we niet aan: we moeten wel. Maar de VVD fractie vindt wel dat de raad hier inmiddels over mee moet gaan denken. Veel partijen zijn dat met ons eens, en ook het college gaf bij monde van de burgemeester aan dat zij graag dat gesprek met ons aangaan.

Voor sommige partijen echter is het gesprek over kaders voeren hetzelfde als afdoen aan onze verantwoordelijkheid voor onze opgave.

Dat is niet waar. De VVD vindt dat wij de verantwoordelijkheid en morele plicht hebben om te voldoen aan onze opgave, maar we hebben tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goede inpassing in onze stad. Daar kan je niet zomaar aan voorbijgaan.

Dat is niet raar, dat is heel normaal. De raad bepaalt de regels waarnaar het college van burgemeester en wethouders moet handelen. Dat is onze rol en taak, en dat is wat we ook op dit onderwerp moeten doen – dat zijn we Oekraïense vluchtelingen, statushouders en onze inwoners verplicht.

Hidde Fennema
Fractie VVD