We hebben een pittige tijd achter de rug met de coronapandemie en de onrechtmatige oorlog in Oekraïne, en ook de komende tijd zal het nog wel even pittig blijven. Hilversum staat voor uitdagingen zoals krapte op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, de opvang van statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen, de stikstofproblematiek en de energietransitie.

 

De Hilversumse ondernemers hebben ondanks dat er langs veel kanten hulp geboden is een enorme klap te verwerken gehad tijdens corona. En toen er licht aan het einde van de coronatunnel begon te schijnen betaalde je ineens 2 euro 30 voor een litertje euro 95 en liep de gasprijs op van 20 euro naar 300 per megawattuur. Het zijn die ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid in Hilversum – over de gehele linie – en daarmee voor economische groei en voorspoed. We kunnen het belang niet genoeg onderstrepen en daarom vinden we het ook belangrijk dat we in 2023 aan de slag gaan met bedrijvenpark zuid-west, de Gijsbrecht en het Arenapark.

Bij bedrijvigheid hoort ook mobiliteit. We gaan werken aan nieuw parkeerbeleid en uitvoering geven aan de mobiliteitsvisie. We gaan verder met de fietsersbrug langs het viaduct om de opstoppingen op de Johannes Geradtsweg te lijf te gaan en om dezelfde straat te ontzien gaan we onderzoeken of de onderdoorgang op de Naarderstraat uitgediept kan worden. Hilversum heeft deze mobiliteit echt nodig! We begrijpen de roep om aandacht voor de fiets en die is ook terecht, maar laten we niet vergeten dat het goed fietsen is in Hilversum volgens onze inwoners maar dat we een dikke onvoldoende scoren op bereikbaarheid per auto. En onze inwoners vinden ook dàt belangrijk – en niet in de laatste plaats is bereikbaarheid ook voorwaardelijk voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld op het Mediapark. Ik roep dan ook vanaf deze plek op om niet teveel te gaan wensdenken. We moeten ons realiseren dat heel veel mensen gewoon afhankelijk zijn van de auto voor het verdienen van hun boterham. Door auto’s stom en vies te vinden verander je daar niks aan. Een beetje realisme dus!

We breken ook nog maar eens een lans, zoals mijn collega Westerneng dat al jaren doet, voor het verbinden van sport en bewegen met welzijn. We hebben een pandemie achter ons, preventie is van groot belang. Los van gezondheid heeft sport andere positieve maatschappelijke effecten. Denk aan bestrijden eenzaamheid of het bieden van structuur aan jongeren.
Daarom dienen wij de motie van D66 die oproept het voordeel dat in 2023 ontstaat aan te wenden voor het inhuren van extra capaciteit om in 2023 al met een nota sport & bewegen te komen van harte mede in!

We gaan in 2023 ondermijning aanpakken, maar wat ontbreekt is de preventieve aanpak van ondermijning onder jongeren door de weerbaarheid van jongeren op dit onderwerp te vergroten. Wij vinden dit belangrijk in het kader van preventie van de jeugdcriminaliteit. Hiertoe dienen wij amendement A22-97 in want dit onderdeel willen we echt even vastleggen. Ook willen we dat er meer werk wordt gemaakt van het handhaven tegen verkeershufters; dubbel geparkeerde SUV’s, vrachtwagens die de ring blokkeren, gevaarlijk rij- en parkeergedrag bij scholen en sportclubs en gepimpte autootjes met bedenkelijke types erin die avonden lang rondjes op de centrumring rijden om hun territorium af te bakenen. Aanpakken! Hiervoor is nauwe samenwerking met de politie nodig en we hopen dat de burgemeester en de wethouder verkeer die samenwerking opzoeken en verder uitbouwen.

We hebben een fonkelnieuwe woonvisie en zoals mijn collega Van de Linde al meermaals heeft aangegeven moeten we er met z’n allen op letten dat we ook daadwerkelijk uitvoering geven aan deze unaniem vastgestelde visie. Dat betekent dus bouwen voor de buurt, om zo doorstroming op gang te krijgen. Dat kan dus betekenen dat als je behoefte hebt aan een-gezinswoningen, je woningen moet bouwen voor senioren in de eigen wijk zodat hun verhuizing ruimte biedt aan gezinnen om in die vrijgekomen woningen te gaan wonen. Gewoon iets verder kijken dan onze neus lang is, zoals we hebben afgesproken.

Als laatste thema stip ik nog even de energietransitie aan. We moeten in Hilversum isoleren, isoleren, isoleren. Daar moet de focus liggen want dat zijn maatregelen waar je nooit spijt van krijgt. We moeten ook door met de regionale energie strategie, ook al is die jammergenoeg erg beperkt van opzet omdat alleen zonnepanelen en windmolens meetellen. En windmolens wil de VVD hier niet, zoals u wel weet. Helemaal omdat we ervan overtuigd zijn dat er nog andere alternatieven zijn, buiten de RES om, die het uitzoeken waard zijn, zoals geothermie. Gelukkig gaan we ook hier komend jaar mee aan de slag.

Samenvattend; we kunnen als Hilversum trots zijn op en gerust zijn met onze financiële situatie. Waar we bij de kadernota in 2020 nog op zoek waren naar 10 miljoen euro hebben we door solide beleid orde op zaken gesteld en groeien onze reserves de komende jaren. Ook helpt het dat het gemeentefonds eindelijk in haar uitkering recht doet aan de centrumfunctie van Hilversum. Dat is nodig ook want er zijn veel plannen om te realiseren waar de Hilversummers baat bij hebben. We stellen vandaag als het goed is zo’n 310 miljoen euro vast voor 2023. Mijn fractie is blij met deze begroting, vooral omdat we veel ambities uit het coalitieakkoord terug zien komen, de woonlasten voor inwoners netto niet stijgen (dalen zelfs), de hondenbelasting wordt afgeschaft en we zo’n degelijk financieel beleid hebben dat we de komende jaren flink gaan sparen. We maken ons net als iedereen zorgen om de capaciteit maar we hebben er vertrouwen in dat dit college de mooie plannen die in deze begroting staat kan uitvoeren!