Dit was onze bijdrage in de commissie van 25 juni 2020. Als u liever kijkt dan leest, staat het filmpje van onze bijdrage onderaan deze pagina.

Het proces

Het proces om te komen tot deze concept RES komt in de ogen van de VVD allerminst in aanmerking voor een schoonheidsprijs. Ja, er zijn ateliers geweest, en ja, er zijn informatiesessies geweest voor raadsleden maar het gevoel dat bij mij blijft hangen is dat ik al die tijd – en dit heeft veel tijd gekost – er net zo goed niet in had kunnen stoppen.

De adviesraad RES was al teleurgesteld dat hun adviezen niet zijn meegenomen, maar zelfs de met moties en amendementen vastgelegde opdrachten van deze raad zijn niet meegenomen dus de adviesraad bevindt zich in goed gezelschap.

We hebben als Raad namelijk aan alle kanten geprobeerd dit proces te beïnvloeden maar we kunnen uit het conceptdocument opmaken dat dat echt totaal niet gelukt is. Er is praktisch niets van al onze input in het concept-RES document terecht gekomen.

We gaan nu in de vorm van een briefje reageren op deze concept-RES. Dus als er één moment is om invloed uit te oefenen, is dit het, zo is ons al die tijd beloofd. De VVD heeft daar een hard hoofd in. Er komen straks vanuit alle gemeentes wensen en bedenkingen, maar aangezien iedere gemeente alleen zijn eigen hoofdstukje leest, is het goed denkbaar dat geen van de wensen en bedenkingen het qua democratische legitimiteit gaat halen. Er is sowieso geen duidelijkheid over hoe die democratische legitimiteit gewaarborgd is. De VVD vindt dit betreurenswaardig.

Dan de inhoud

We hebben als Raad in de afgelopen maanden een aantal zaken vastgespijkerd, ik noem er enkele:

  • Afstand windturbines tot bebouwing: toegezegd door wethouder Kastje dat de 600-metergrens gerespecteerd wordt in de RES. Is niet het geval.
  • Met amendement A19/89 hebben we opdracht gegeven waterstof te onderzoeken als mogelijke energiedrager. Dit is niet gedaan. Er staat enkel een korte verwijzing naar waterstof in het document, maar concreet is het niet.
  • Ook geothermie heeft het niet gehaald, dit is met hetzelfde amendement aangepast in de startnotitie. Hier hetzelfde verhaal; het staat er wil in als mogelijke optie, maar concreet is het allemaal niet.
  • Ook hebben we het het college opgeroepen zorg te dragen voor draagvlak in motie M19/60 bij het opstellen van de RES. Dus niet ná het opstellen van de RES. Ook hier moeten wij constateren dat dit niet is gedaan; dat hebben we gezien toen de bewoners aan de Utrechtseweg en de bewoners van de Westindische buurt lucht kregen van de plannen voor windmolens in hun achtertuin.

Het moge duidelijk zijn dat de VVD over zowel de inhoud als het proces niet bepaald te spreken is.

Dan nog de brief Wensen en Bedenkingen van het college. We zijn blij dat het college zelf ook inziet dat windmolens bij de afslag A27 geen optie zijn. Wat we niet zo’n goed idee vinden is dat alles daar voor in de plaats vol komt te liggen met zonnepanelen. Zeker in natuurgebieden wil de VVD die niet, en we willen ook geen windmolens in of aangrenzend aan natuurgebieden. We hebben daarvoor een regio-brede motie in de pen voor tijdens de raadsbehandeling.

Ik stelde één vraag aan de wethouder; in de brief van het college wordt de volgende passage aangehaald: “Het percentage geschikte daken kan door strengere regelgeving, incentives voor vastgoedeigenaren en het verplichten van zon op nieuwe daken veel hoger zijn dan de 30% uit de scenario’s”.

Suggereert de wethouder hiermee dat hij overweegt regelgeving aan te passen om de plaatsing van zonnepanelen te verplichten op termijn, voor nieuw en zelfs voor bestaande bouw? Daar zou de VVD zich ernstig zorgen over maken. Sowieso levert dit waarschijnlijk nooit voldoende op, maar goed. Deze vraag kon door de wethouder bij de commissiebehandeling niet worden beantwoord met een éénduidig “ja” of “nee”.

Niet alleen de VVD heeft commentaar op de RES; veel partijen in de commissie zijn teleurgesteld omdat weinig tot niets met de input van de Raad is gedaan. En de RES is ook gewoon vrij beperkt; isolatie doet niet mee, kleinschalig zon op dak doet niet mee, zon op zee doet niet mee, geothermie doet niet mee, waterstof doet niet mee.

Helaas is de RES een eenvoudige exercitie gebleken om zoveel mogelijk plekken voor windturbines en zonnepanelen op te hoesten. Het is dan ook allerminst een strategie.

De wethouder heeft in de commissie uitgelegd dat de opzet van de RES buiten onze invloedssfeer ligt. En daar heeft hij gewoon helemaal gelijk in. Onze kritiek richt zich dan ook veel meer op het RES proces dan op het college.

Maar; we hadden veel meer invloed kunnen uitoefenen bìnnen de kaders van de RES. Ik ben al bijna 3 jaar bezig om de potentie van geothermie uit te leggen aan iedereen die het horen wil. En in tegenstelling tot kernenergie of fusion is geothermie iets wat we wèl als regio kunnen doen. Hadden we hier harder aan getrokken, weet ik zeker dat we – binnen de kaders van de RES – véél meer kunnen bereiken.

De VVD heeft voor de Raadsbehandeling op 1 juli in ieder geval één motie in voorbereiding; we willen geen windmolens in, of aangrenzend aan natuurgebieden. En ook willen we in natuurgebieden geen zonnepanelen. Het Goois Natuur Reservaat stelt zelfs dat er in het gehele Gooi geen plek is voor windturbines.

We overwegen nog of een amendement nodig zal zijn om de suggestie om inwoners en ondernemers met regelgeving te verplichten uit de collegebrief te schrappen.

Hidde Fennema
Raadsfractie VVD Hilversum (duurzaamheid & bereikbaarheid)
06 – 41 389 404 | hiddefennema@vvdhilversum.nl

Mijn bijdrage in de commissie, selectief geknipt omdat het anders veel te lang wordt. In dit filmpje ziet u dus alleen het VVD geluid. Kijk voor een gebalanceerde beeldvorming de vergadering terug op YouTube, want daar ziet u de volledige beantwoording van de wethouder en de inbreng van de andere partijen uit de commissie.