Het Arenapark biedt Hilversum veel kansen. Er is namelijk ruimte voor gebiedsontwikkeling, omdat een deel van het park nog niet bebouwd is. Daarnaast is er veel bedrijvigheid (het is één van de belangrijkste economische motoren van Hilversum) en er ligt een prachtige sporthistorie (in 1928 was dit Olympische grond). Raadslid Tobias Westerneng heeft namens de Hilversumse VVD in de raadscommissie van 18 juni positief geadviseerd over het voorliggende Masterplan 2.0 met focus op werken, leren en sporten. In de visie van de VVD heeft Hilversum behoefte aan een sterk bedrijvenpark en biedt de verzameling van bewoners (zoals Nike, GAC, ROC en in de toekomst het zwembad en een ‘action sports’-hal) kansen om een unieke sportboulevard te creëren die een impuls geeft aan de vitaliteit van heel Hilversum.

Werken
Ten opzichte van de vorige versie van het Masterplan is het aantal m2 werkgelegenheid bijna gehalveerd. Van 87.000m2 naar 45.000m2. Dit komt door de vele ‘ruimtevragers’ op het park. Enerzijds naar aanleiding van ontwikkelplannen van de huidige grondeigenaren en anderzijds door de wensen de raad, zoals een zwembad en mogelijk een onderwijsinstelling. Het afnemende aantal m2 werkgelegenheid baart de VVD zorgen, omdat we banen nodig hebben in Hilversum. Deze m2 zorgen niet alleen voor banen omdat bedrijven zich op het Arenapark vestigen, meer bedrijvigheid op het Arenapark geeft ook toeleverende MKB-bedrijven uit Hilversum meer bestaansrecht. Denk bijvoorbeeld aan cateraars en schoonmaakbedrijven; MKB-bedrijven waar ook veel Hilversummers werken. Meer banen is goed voor Hilversum: minder mensen hoeven te forensen naar banen buiten Hilversum met negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid én er staan minder mensen aan de kant. Een baan is immers de beste sociale zekerheid.

Leren
De VVD onderschrijft ook de focus ‘leren’ voor het Arenapark, naast werken en sporten. Op dit moment zijn met het ROC en NCOI reeds twee grote instellingen aanwezig. De campusgedachte waarbij er ruimte is om de omliggende natuur de stad in te halen is een goede ontwikkeling wat de VVD betreft. In de toekomst landt wellicht een extra onderwijsinstelling op het Arenapark. De VVD volgt deze ontwikkeling en vormt hier een mening over als er een concreet voorstel ligt.

Sporten
Wij zijn blij dat Sport & Bewegen een grotere rol heeft gekregen ten opzichte van het vorige Masterplan, zowel in specifieke functies als in de openbare ruimte. Voor dit laatste hebben wij specifiek gepleit. Zo hebben wij ons hard gemaakt voor sportfaciliteiten in de openbare ruimte, want meer dan de helft van de Hilversummers sport ‘ongebonden’. Dit houdt in: niet bij een vereniging. Het is onze inzet om hardlooproutes in de openbare ruimte te creëren: met geschikte ondergrond, verlicht en met afstand-aanduiding. In verschillende afstanden, bijvoorbeeld 5 lengtes die elk gemarkeerd kunnen worden met één van de Olympische kleuren als verwijzing naar de historie van dit park. De langste afstand zou dan een verbinding naar de natuur ten zuiden van de Diependaalselaan moeten krijgen. De VVD vindt dit belangrijk, omdat hardlopen de meest laagdrempelige vorm van buitensporten is voor ongebonden sporters. Dit moet als een magneet werken en zo recreatie op het park stimuleren. Zeven maanden per jaar is het ’s avonds te donker om in de natuur te sporten, daarom is er behoefte aan andere plekken waar je als sporter terecht kunt. Wij zijn ook positief over de geplande indoor atletiekhal die gaat bijdragen aan de groei van wat reeds de vierde atletiekvereniging van NL is: de GAC. Ook het beweegonderwijs op scholen kan hier van profiteren. Wij stellen vast dat er brede maatschappelijke steun voor dit initiatief is.

Het commissiedebat ging vooral over: wonen, bouwhoogte, biomassacentrale en parkeren
Er ging in de commissie behandeling op 18 juni relatief weinig aandacht naar wat voor ons drie belangrijke speerpunten zijn: werken, leren, sporten. Er werd vooral gesproken over wonen, bouwhoogtes, biomassacentrale en parkeren. De VVD heeft op deze onderwerpen als standpunten:

  • Wonen: realiseer het aantal woningen dat nodig is voor de sociale veiligheid. Neem niet de vraag naar woningen als uitgangspunt om hierover te beslissen, want die is schier oneindig. Het Arenapark is wat ons betreft primair een werken-leren-sportpark.
  • Bouwhoogte: wij onderschrijven het advies van de ARK (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) waarin de mogelijkheid is opgenomen om bij het station meer hoogte aan te brengen. Het past in de visie dat we aan de randen van de stad wat hoger kunnen bouwen, in de wijken rond het centrum lager en in het centrum weer hoger. Zo ontstaat een zogenaamd bolhoed model. De VVD is niet principieel tegen hogere bouwhoogtes, zolang het past in de omgeving en er oog is voor ruimtelijke kwaliteit.
  • Biomassacentrale: er zijn het afgelopen jaar nieuwe inzichten over biomassa op tafel gekomen. Vanuit circulariteit is hout verbanden niet beter voor het klimaat dan gas. Zelfs Urgenda stelt nu dat je beter gas kunt verbranden dan hout. Een belangrijk nadeel van biomassa is de fijnstof die overlast geeft. Met respect voor bestaande contracten, is er in de toekomst wat de VVD betreft geen plaats voor een biomassacentrale op het Arenapark en moeten we inzetten op alternatieve vormen van warmtevoorziening.
  • Parkeren: wij wachten de uitwerkingen in het stedebouwkundigplan af, maar vinden het te vroeg om te stellen dat verlaging van de parkeernorm mogelijk is. Insprekers uit de omliggende buurten hebben inzicht gegeven in de parkeerdruk van het park. VVD steunt de focus op voetgangers en fietsers in het Arenaparkgebied maar we leven niet in een sprookjeswereld. De deelauto, fiets en trein lossen niet alles op. Het park moet zelfvoorzienend zijn qua parkeercapaciteit en rekening houden met de (toch al nijpende) parkeersituatie in de omliggende buurten waar niet op ‘afgewenteld’ mag worden. Wél staat de VVD er open voor om woningen te ontwikkelen waarbij de bewoner überhaupt geen recht heeft op een parkeervergunning. Hierover hebben wij recentelijk vragen gesteld aan de wethouder.

Tijdens de besluitvorming in de gemeenteraad (1 juli as) dient de VVD vier amendementen in:

  1. Als er door optimalisaties m2 vrijkomen, dan krijgen die extra m2 de bestemming werk (de primaire functie op het park).
  2. Er moet ingezet worden op een alternatieve vorm van warmtevoorziening en daarmee de biomassacentrale vervangen.
  3. De parkeernorm kan niet op voorhand verlaagd worden, we wachten eerst vervolgonderzoek af.
  4. De hardlooproutes in de openbare ruimte onderdeel maken van de uitgangspunten.

VVD genoemd in de krant:

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200623_84980963/handen-op-elkaar-voor-atletiekhal-op-arenapark-noc-nsf-wil-topsportfonds-inzetten

https://www.gooieneembode.nl/extra/176294/vernieuwd-masterplan-arenapark-roept-op-tot-discussie-over-hoogbo/