Als u liever kijkt dan leest, of als u wilt zien hoe het er in het debat aan toe gaat, dan staat het fragment uit de Raadsbehandeling onder aan deze pagina!

Vijf jaar na de decentralisaties ziet Hilversum zich geconfronteerd met een structureel toegenomen zorgvraag in het sociaal domein. De situatie wordt voor Hilversum financieel onhoudbaar, waarover wij u al eerder berichtten. De verwachting is dat de kosten voor gemeenten de komende vijf jaar jaarlijks met ongeveer zeven procent zullen stijgen, onder andere vanwege de verdere vergrijzing. Op dit moment gaat al ruim 44 procent van de Hilversumse begroting op aan het sociaal domein.

Het Hilversumse college en de Regio Gooi en Vechtstreek maken zich samen met de Hilversumse VVD grote zorgen over de betaalbaarheid van de gemeentelijke zorgtaken. Wij vinden dat iedere Hilversummer de zorg moet ontvangen die hij of zij nodig heeft. Nu én in de toekomst. Daarom is de focus op de betaalbaarheid van de gemeentelijke zorgtaken van zo’n cruciaal belang, aangezien het een vereiste is voor het kunnen blijven garanderen van toegankelijke zorg van goede kwaliteit voor alle inwoners en jeugdigen die deze voorzieningen nodig hebben.

Om te komen tot een betere beheersing van de kosten in het sociaal domein lag afgelopen raadsvergadering het koersdocument ‘naar een financieel gezond sociaal domein’ ter besluitvorming voor. Dit koersdocument opgesteld door de Regio Gooi en Vechtstreek bevat de verkenning van maatregelen die gemeenten kunnen nemen om enerzijds kosten te reduceren en anderzijds maatregelen om samen met inwoners en zorgorganisaties te komen tot een betere beheersing van de kosten in de toekomst. De VVD-fractie is blij te kunnen vermelden dat het koersdocument door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen en kijkt uit naar de verdere uitwerkingen van de maatregelen.

Daarbij heeft de VVD-fractie met een amendement de uitwerking van een extra maatregel toegevoegd dat ziet op de stagnatie van de uitstroom binnen de Jeugdwet.

Het recent gepubliceerde AEF-rapport ‘Stelsel in groei’ over de financiële tekorten in de jeugdzorg stelt namelijk dat de instroom binnen de Jeugdwet constant blijft maar de uitstroom van jeugdigen afneemt. Volgens AEF is wegens ontbrekende gegevens een goede analyse van de doorstroom en uitstroom niet mogelijk, maar die is wel noodzakelijk om hiervoor beter passende maatregelen te kunnen nemen. Mogelijke factoren die een rol kunnen spelen bij de stagnatie van uitstroom en doorstroom binnen de Jeugdwet zijn het ontbreken van passend vervolgaanbod (bijv. begeleid wonen), de overgang naar ander stelsel (bijv. bij het bereiken van volwassen leeftijd) of de aanwezigheid van problematiek op andere gebieden (de zogenaamde ‘big five’: support, wonen, werk en school, inkomen en zorg). Hierdoor zijn jeugdhulpaanbieders terughoudend om jongeren ‘los te laten’ omdat dit volgens hen vaak voor grotere problemen zorgt. Daarom hebben wij middels dit amendement de Regio Gooi en Vechtstreek geadviseerd nader te onderzoeken waarom de uitstroom binnen de Jeugdwet daadwerkelijk stagneert en op basis van dit onderzoek te komen tot passende maatregelen om dit probleem op te lossen. Het amendement is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Freek Reijmerink