Als u liever kijkt dan leest: de videofragmenten met onze bijdragen staan onderaan deze pagina!

Als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt wat ze weten over Hilversum, is dat natuurlijk de omroep, beeld en geluid en alles wat met media te maken heeft. En daar zijn we hier dan ook ontzettend trots op. Maar snel daarna komt dan in veel gevallen de verzuchting dat het qua verkeer echt een drama is. We weten allemaal dat we zo bekend staan, en je hebt geen universitaire graad nodig om te bedenken wat dat doet met ons vestigingsklimaat. 

Dat komt ook naar voren als een belangrijk punt in het economisch perspectief: het is voor de economie en dus de werkgelegenheid van groot belang dat Hilversum beter bereikbaar wordt. Want met een goed draaiende economie met voldoende werkgelegenheid houden we ons Hilversum bruisend en aantrekkelijk. En alleen zo kunnen wij ons voorzieningenniveau op peil houden!

De mobiliteitsvisie. Het pièce de résistance. De VVD is het in beginsel niet oneens met deze visie. Er staan geen zaken in waar we het pertinent mee oneens zijn. Er zit naar onze smaak her en der wel wat wensdenken in, en er ontbreken enkele majeure onderwerpen en vooral waarborgen. 

We hebben een amendement ingediend om dat, wat in onze ogen gerepareerd moet worden, toe te voegen. We hebben hiermee 3 punten vastgespijkerd:

  • In het plan staat dat er misschien een tunnel moet komen van het Den Uijlplein naar het Mediapark. Wij twijfelen aan de haalbaarheid ervan. Politiek, financieel en technisch. Uitzoeken is prima, maar ik voorspel u vast dat die tunnel het niet gaat halen. De vraag is wat er dan over blijft voor de bereikbaarheid van het Mediapark en de het verbeteren van de leefbaarheid op de Johannes Geradtsweg. Als die tunnel niet lukt moeten we kijken naar alternatieven, zoals het verkeer meer verdelen, bijvoorbeeld deels ook over de Erfgooiersstraat. We moeten dat alternatief verankeren in deze mobiliteitsvisie en dat is dan ook het eerste punt in ons amendement.
  • Dan het tweede punt: de VVD is van mening dat de Diependaalselaan er bekaaid vanaf komt. Het N201-probleem is juist een van de belangrijkste redenen geweest waarom we deze visie zijn gaan schrijven. Er staan maatregelen in de visie die zijdelings effect zullen hebben op het verkeer op de Diependaalselaan maar dat laat onverlet dat er een hele drukke provinciale weg dwars door onze stad – of ons dorp zo u wilt – loopt. De mobiliteitsvisie moet gaan, ik citeer, over ‘het verbeteren van de bereikbaarheid van Hilversum’ – dat was de opdracht. Zeker ook voor onze werkgelegenheid en economie maar er wonen ook gewoon heel veel mensen aan deze straat die dagelijks enorme hoeveelheden verkeer door hun voortuin krijgen. We moeten hier iets mee en we moeten als Raad uitspreken dat een N-weg dwars door de bebouwde kom niet wenselijk is. Het is ze in Uithoorn immers uiteindelijk ook gelukt, we moeten een alternatief onderzoeken! Bijvoorbeeld door verkeer – al dan niet ten dele – af te wikkelen over de weg langs het vliegveld. Ook dit verankeren we in de visie met ons amendement.
  • Het laatste punt gaat over de parkeernorm. Als je nu in de aanloopstraten richting het centrum een winkelpand wilt transformeren naar een woning, waar zo’n schreeuwend tekort aan is, dan loop je tegen de parkeernorm aan: deze norm vereist dat je bij het creëeren van een woning ook parkeerplaatsen moet aanleggen. Wij vinden dat je vrijstelling van de parkeernorm moet kunnen krijgen, maar dan alleen als wordt vastgelegd dat je, als je daar gaat wonen, dan ook géén recht hebt op een maaiveld-parkeervergunning. Zo trek je mensen aan die weten dat ze geen auto mee moeten nemen of anders een een garagebox moeten huren. Er ligt een heel fors potentieel aan woningen voor het oprapen, zeker voor éénpersoonshuishoudens en daar is nu heel veel behoefte aan. Dit komt terug in de mobiliteitsvisie maar als het aan de VVD ligt gaan we daar niet op wachten; we willen dat de huidige parkeernota geactualiseerd wordt om zo snel mogelijk extra capaciteit op de woningmarkt te creëren zonder dat we er ook maar één paal zelf voor in de grond hoeven te slaan.

Ons amendement is met 24 stemmen vóór en 13 tegen aangenomen, en later werd het voorstel, met het door dit amendement aangepaste raadsbesluit met 25 stemmen vóór en 12 tegen eveneens aangenomen. Ook het amendement van GroenLinks, mede door de VVD ingediend, over het sneller aan de slag gaan met de Gijsbrecht werd aangenomen.

Al met al een rijkelijk besproken onderwerp, waarbij de VVD haar kanttekeningen op een constructieve manier en in goed overleg in het raadsbesluit heeft kunnen verwerken. De wethouder gaat nu aan de slag met het uitvoeringsprogramma om de in de visie voorgestelde maatregelen te concretiseren. Ook gaat zij nu dus aan de slag met het onderzoeken van een alternatieve oplossing voor de knelpunten Johannes Geradtsweg en de Diependaalselaan, en zal gestart worden met de actualisatie van de parkeernota. 

Hidde Fennema
Fractie VVD Bereikbaarheid & duurzaamheid
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06 – 41 389 404

Eerste termijn

Tweede termijn