Bij het lezen van het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland viel ons de volgende passage op:

“Het Rijk heeft de taak om voldoende geluidswerende maatregelen te nemen rond Rijkswegen. Wij trekken met gemeenten op om dit te borgen. In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid om, in nauw overleg met onze partners, op knelpuntlocaties acute problemen op te lossen. Wij stellen hiervoor incidenteel middelen beschikbaar uit het Leefbaarheidsfonds.”

Ook lazen wij dat er voor het onderwerp “Gezonde leefomgeving (incl. Leefbaarheidsfonds, asbest en geluidsschermen)” totaal 13.2 miljoen euro is opgenomen. Dat was de aanleiding om het college, in casu wethouder Wolthers, te verzoeken zo snel mogelijk met de provincie te gaan praten. De motie is reeds ingediend bij de Griffie en zal bij de eerstvolgende gelegenheid in de Raad ter stemming worden gebracht.

Hidde Fennema
Fractie VVD Hilversum
Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid | 06 – 41 389 404 | hiddefennema@vvdhilversum.nl