Als je in de politiek plotseling iets voor je kiezen krijgt wat je niet leuk vindt houden we het netjes en zeggen we altijd dat we “onaangenaam verrast” zijn. Nou, de VVD is onaangenaam verrast door de begroting van de Regio Gooi- en Vechtstreek. In die begroting staat namelijk dat ze van plan zijn de dienstverlening aan inwoners omlaag te brengen om zo kosten te besparen. Ook schaft de GAD hier de oud papier en karton inzameling bij scholen en verenigingen af, en dat brengt ze in de problemen want een concreet alternatief wordt niet aangedragen. De bezuinigingsmaatregelen waar de VVD het meeste moeite mee heeft zijn de volgende:

  1. Het stoppen met de inzet van verenigingen bij het ophalen van oud papier en karton
  2. Het beperken van de openingstijden van de scheidingsstations
  3. Het tariferen van puin en grof huishoudelijk afval
  4. Het verhogen van de inzamelfrequentie van PMD en oud papier en karton 
  5. Het verlagen van de inzamelfrequentie van Restafval naar 1x per 4 weken
  6. Het verlagen van de inzamelfrequentie van GFT naar 1x per twee weken

Het besparen van kosten was een verzoek van het college. Aan alle verbonden partijen is gevraagd 3% te bezuinigen, omdat de gemeente dat ook moest doen. Dit verzoek kwam alleen bij de Regio aan op het moment dat de Regio net wilde vertellen dat er 3,4% bij moet. Dat was natuurlijk vervelend, want daardoor moest de lijst bezuinigingen die de Regio aandroeg ineens 6,4% zijn in plaats van 3%. 

De totale lijst bezuinigingen telt dus ook niet op tot 3% t.o.v. vorig jaar. Er zijn extra kosten gemaakt vanwege COVID-19, dat is begrijpelijk en daar hebben we reserves voor.

Waar de kosten ‘m vooral in zitten is de inzameling van PMD; de oranje bak waar we allemaal ons plastic, metaal en drankkartons in moeten verzamelen. In 2015, bij het vaststellen van de PMD-inzameling, was het idee dat de kosten van de inzameling gedragen konden worden door de opbrengsten van de restafval-stroom. Het verkopen van die PMD dus. Nu blijkt, dat dat helemaal niet zo veel oplevert. Door dalende prijzen, een te positieve inschatting over de afvalstroom en het onderschatten van de kosten van de inzameling levert het lang niet genoeg op om kostendekkend te zijn; de Regio laat ons nu weten dat er jaarlijks €3,2 miljoen bij moet. 

We staan voor het blok: het is betalen of verschralen.

Op zich mogen duurzame initiatieven, ook wat de VVD betreft, best geld kosten. Maar we weten inmiddels ook dat die PMD-inzameling helemaal niet zo duurzaam is. Het grootste deel is niet zuiver genoeg en wordt verbrand. Daarvoor hoeven we het dus ook niet te doen!

Om het nog complexer te maken: we kunnen ook niet zo maar stoppen met de inzameling van PMD, want daar hangt ook een flink prijskaartje aan: 6,3 miljoen euro. Er zijn investeringen gedaan (denk bijvoorbeeld aan de bakken zelf, de ondergrondse containers, etc) die we moeten afschrijven en de hele GAD-organisatie moet weer (terug) aangepast worden naar hoe het was. En er zal een marktpartij gezocht moeten worden die voor ons die PMD wil na-scheiden. Al met al niet zo gemakkelijk. Maar: het genoemde bedrag van 6,3 miljoen euro bovenop het huidige tekort van 3,2 miljoen per jaar gaat er bij ons niet in. We willen dat dat door een onafhankelijk partij herberekend gaat worden, want we hebben een hoop vragen bij de huidige berekening.

De VVD stelt samen met Hart Voor Hilversum, GroenLinks, SP, CDA en de PvdA voor om de bezuinigingsmaatregelen bij de GAD voor een jaar uit te stellen. Dat jaar geeft de raad de tijd om zelf te besluiten welke zaken we wel, en niet willen doorvoeren. En we moeten een exitstrategie voor PMD gaan vaststellen. De vraag is niet òf we stoppen met het voor-scheiden van PMD, maar wanneer en tegen welke kosten.

Dit is een duur besluit, want de Regio zal gewoon de rekening sturen. Ze kunnen ook niet anders. In het amendement staat dat de indieners vinden dat de raad een manier zal moeten vinden om dat op te vangen. Het moet niet terecht komen in de afvalstoffenheffing. De raad heeft dit – onjuiste – besluit zelf genomen in 2015 en zal nu de zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om dit probleem op te lossen.

Update 1: ons amendement heeft het met ruime meerderheid gehaald!

 

Update 2: Bij de behandeling van de toekomstvisie PMD (of we door moeten gaan met het ophalen van PMD) heeft de VVD een amendement ingediend dat de regio oproept om een derde partij nog eens te laten uitrekenen of de eerdere berekening van 6,3 miljoen extra kosten daadwerkelijk klopt. Dit amendement heeft het ook gehaald.

In het stuk staat dat we moeten stoppen met de gescheiden inzameling van PMD. De vraag is nu, wanneer. In 2023 of in 2026?

Mijn fractie is van mening is dat de door KplusV in opdracht van de Regio opgestelde berekening dat het 6,3 miljoen extra kost (boven op het structurele tekort van 3,2 miljoen dus) om eerder te stoppen met de gescheiden inzameling van PMD, onvolledig is. Ook bij de commissiebehandeling bleek dat het door ons geopperde idee om het restafvalcontract te continueren niet als optie onderzocht is, en dat er op z’n minst onduidelijk is welke minderkosten het stoppen van het legen van de oranje bakken opleveren. 

Dit amendement vraag om een herberekening van de kosten voor het eerder stoppen met de gescheiden inzameling van PMD. Omdat in het KplusV rapport nog gerept werd over een structureel tekort van 1,8 miljoen, en de regio nu een jaar later komt met een structureel tekort van 3,2 miljoen, is mijn fractie bang dat dat bedrag nog verder gaat oplopen. Daardoor kan het heel goed zijn dat het toch goedkoper is om per 2023 te stoppen met de oranje bakken.

We hebben de tijd nog. We moeten vóór 1 juli 2022 een besluit nemen. Laten we dat niet overhaast, en goed geïnformeerd doen. 

Hidde Fennema
VVD Hilversum
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06 – 41 389 404