Afgelopen vrijdag 4 september 2020 is de Hilversumse gemeenteraad geïnformeerd over een nieuwe onvoorziene tegenvaller in het sociaal domein. Tot op heden was de beste inschatting voor de kosten 2020 van Wmo en Jeugdzorg de uitkomsten van de jaarrekening 2019 aangevuld met een prijsindexatie. Echter nieuwe informatie laat zien dat de kosten sterker stijgen dan tot nu toe voorzien. De verwachte financiële afwijking voor 2020 bedraagt naar verwachting een nadeel van €8,9 miljoen. Hiervan is €5 miljoen nodig om de begroting 2020 op hetzelfde niveau te brengen als de jaarstukken 2019 en €3,9 miljoen is te zien als een additioneel nadeel. De VVD-fractie is verbijsterd door dit nieuws en heeft meteen vragen gesteld aan het Hilversumse college (LINK).

In 2015 is de uitvoering van de jeugdhulp en van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van het Rijk naar de gemeenten gegaan (decentralisatie) waarbij tegelijkertijd 15% is gekort op het budget, omdat Den Haag de verwachtte besparing alvast heeft ingeboekt. Waar wij in het begin geld overhielden voor de uitvoering van deze taken worstelt Hilversum inmiddels, net zoals andere gemeenten, met oplopende tekorten op de begroting van het sociaal domein. De oorzaak van deze oplopende tekorten is veelledig: allereerst is er sprake van een toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op jeugdhulpvoorzieningen. Dit is een landelijke trend die ook in Hilversum zichtbaar is. Hierbij speelt mee dat het bereik van de jeugdhulp is toegenomen, doordat de hulp laagdrempeliger is geworden. Daarnaast stijgen ook de uitgaven aan Wmo-zorg structureel. Mensen blijven langer thuis wonen, worden ouder en doen daardoor vaker een beroep op de gemeente voor hulp en ondersteuning. Voor de kostentoename in de Wmo is de invoering van het zogeheten abonnementstarief per 1 januari 2019 een extra oorzaak. Deze maatregel heeft een aanzuigende werking, doordat het de drempel verlaagt om meerdere voorzieningen tegelijkertijd af te nemen.

Wat de VVD betreft moeten Hilversummers de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben, maar er zit ook een grens aan, namelijk de financiële draagkracht van de samenleving. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de Wmo- en jeugdhulpvoorzieningen in de toekomst te kunnen blijven garanderen moet volgens ons de gemeente zich richten op de inwoners die de hulp het hardst nodig hebben. Doen wij dit niet dan zal door de verdere stijging van de kosten het zorgaanbod uiteindelijk verschralen en daarmee de kwaliteit en toegankelijkheid van deze voorzieningen drastisch verminderen. Daarnaast is er dan ook minder geld voor andere investeringen die de stad tot een levendig Hilversum maken. Om die redenen is het van belang dat de gemeentelijke zorgtaken betaalbaar blijven en wij controle krijgen op de kostenontwikkeling.

De nieuwe tegenvaller van 3,9 miljoen laat zien dat de controle op deze kosten volledig ontbreekt. Hier maken wij ons als VVD-fractie dan ook ernstige zorgen over. Op dit moment nemen de kosten van het sociaal domein al ruim 44 procent van de begroting in beslag en als de stijgende lijn geen halt wordt toe geroepen, zal dit alleen maar meer worden (LINK).

Helaas kunnen wij niet alle kostenfactoren beïnvloeden en worden veel beleidskeuzes met betrekking tot de Jeugdwet en de Wmo in Den Haag bepaald, maar gemeenten staan wel aan de lat voor de rekening van deze zorgkosten. Wij zetten ons al hard in om deze problemen in Den Haag aan te kaarten, maar doen ook al jaren een dringend beroep op het college om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad nu eindelijk eens inzicht krijgt in de kosten in het sociaal domein (LINK).

De maat is wat ons betreft nu dan ook vol. Wij willen inzicht in de opbouw van de kosten, zodat wij tot duurzame kostenbeheersende en kostenreducerende maatregelen kunnen komen in het sociaal domein. De uitgaven aan jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning moeten binnen de budgettaire kaders van de gemeente worden gebracht. Als we dat niet doen zullen de kosten verder blijven stijgen met grote financiële problemen als gevolg.

Freek Reijmerink